YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là xác định

  • A. vai trò lãnh đạo, lực lượng tham gia cách mạng.
  • B. mối quan hệ giữa cách mạng nước ta với cách mạng thế giới.
  • C. đường lối chiến lược, lãnh đạo cách mạng.
  • D. nhiệm vụ và lực lượng tham gia cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  Nội dung

  Cương lĩnh chính trị (2-1930)

  Luận cương chính trị (10-1930)

  Nhiệm vụ chiến lược

  Đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do.

  Đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

  Lực lượng tham gia cách mạng

  Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập họ.

  Công nhân và nông dân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>