YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật trong phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1919 - 1930 so với thời kì trước là

  • A. Có sự tồn tại và đấu tranh của hai khuynh hướng cứu nước tư sản và vô sản.
  • B. Hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng.
  • C. Có sự tham gia của các giai cấp tầng lớp mới.
  • D. Hầu hết các phong trào đấu tranh đều thất bại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: đánh giá, phân tích

  Cách giải:

  - Từ năm 1884, khi Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam, nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ phong kiến. Tuy nhiên, sau thất bại của phong trào cần Vương, con đường cứu nước phong kiến đến đây thất bại.

  - Đầu thế kỉ XX, xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản song song tồn tại cùng huynh hướng vô sản.

  + Khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu nhất là Việt Nam Quốc dân đảng đã thất bại cùng với sự không thành công của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. (1930)

  + Khuynh hướng vô sản, do Nguyễn Ái Quốc tìm ra sau khi đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Đây là đường lối phù hợp với hầu hết các giai tầng trong xã hội, nhân dân đấu tranh không phải lập lại chế độ phong kiến hay chế độ quân chủ lập hiến mà là chế độ cộng sản, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA