AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

  • A. C15H31COONa và etanol.               
  • B. C17H35COONa và glixerol.
  • C. C17H35COONa và glixerol.        
  • D. C15H31COONa và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tristearin có CTCT là: (C17H35COO)3C3H5

  (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (glixerol)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>