AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO, M (kim loại M có hóa trị không đổi), trong X số mol của O gấp 2 lần số mol M. Hòa tan 38,55 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 1,5 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 118,35 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X là 

  • A. 16,86%                
  • B. 50,58%              
  • C. 24,5%                  
  • D. 25,29%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  BTKL: mH2O = mX + mHNO3 – m muối – mNO = 38,55 + 1,5.63 – 118,35 – 0,1.30 = 11,7 gam

  => nH2O = 0,65 mol

  BTNT H: nHNO3 = 4nNH4+ + 2nH2O => nNH4+= (1,5-2.0,65)/4 = 0,05 mol

  BTNT N: nNO3- muối = nHNO3 – nNH4+ - nNO = 1,5-0,05-0,1 = 1,35 mol

  mKL = m muối – mNH4+ - mNO3- = 118,35 – 0,05.18 – 1,35.62 = 33,75 gam

  => mO = 38,55-33,75 = 4,8 gam (0,3 mol)

  => nM = 0,15 mol

  Giả sử X gồm: 2x mol Cu; y mol Fe; 0,3 mol O; 0,15 mol M

  mKL=64.2x+56y+0,15M=33,75 (1)

  BT e: 2.2x+3y+0,15n = 0,3.2+0,1.3+0,05.8 (2)

  (1) và (2) => M = 72n - 79

  Với n = 2 thì M = 65 (Zn)

  %mZn = 0,15.65/38,55 = 25,29%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>