AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  X

  Dung dịch I2

  Có màu xanh tím

  Y

  Nước Br2

  Kết tủa trắng

  Z

  NaHCO­3

  Có khí thoát ra

  T

  Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

  Kểt tủa Ag trắng bạc

  Các dung dịch X,Y, Z, T lần lượt là: 

  • A. Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic.
  • B. Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl fomat.
  • C. Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat.    
  • D. Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  X là hồ tinh bột

  Y là anilin

  Z là  axit axetic

  T là metyl fomat

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>