YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba và ZnO (trong đó oxi chiếm 5,14% về khối lượng) vào nước, thu được dung dịch X và 0,032 mol khí H2. Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi các phản ứng kết thúc, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 0,495        
  • B.  0,990           
  • C. 0,198             
  • D. 0,297

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  mO = 4,667.5,14/100 = 0,24 gam => nO = nZnO = 0,015 mol

  Luôn có: nOH- = 2nH2 = 0,064 mol

  ZnO + 2OH- → ZnO22- + H2O

  0,015→0,03→ 0,015

  Vậy dung dịch X gồm: 0,034 mol OH- dư; 0,015 mol ZnO2 2-

  Khi cho 0,088 mol HCl vào X:

  H+        +          OH-      →        H2O

  0,034   ←        0,034

  ZnO22- +          2H+     →        Zn(OH)2

  0,015→           0,03 →            0,015

  2H+      +                      Zn(OH)2          →        Zn2+     +          2H2O

  0,088-0,034-0,03→     0,012  

  m↓ = (0,015-0,012).99 = 0,297 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA