AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3;  CuSO4, HNO3; Fe; NaNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là 

  • A. 7
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Fe3O4 + HCl dư → dd X gồm: FeCl2; FeCl3; HCl dư.

  Vậy dd X tác dụng được với các chất là: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; HNO3; Fe; NaNO3

  5FeCl2 + KMnO4 + 8HCl → 5FeCl3 + KCl + MnO2↓ + Cl2↑ +  4H2O

  2FeCl2 + Cl2  2FeCl3

  FeCl2 + KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl

  FeCl3 + KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

  HCl + KOH → KCl + H2O

  2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

  2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

  FeCl2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + 2HCl + NO2 ↑ + H2O

  2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

  2HCl + Fe → FeCl2 + H2

  3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

  => vậy có tất cả 7 chất phản ứng với dd X

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>