AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị của tổng \(C_9^9 + C_{10}^9 + ... + C_{99}^9\) bằng

  • A. \(C_{100}^9\)
  • B. \(C_{99}^{10}\)
  • C. \(C_{100}^{10}\)
  • D. \(2^{99}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng liên tiếp công thức \(C_n^k + C_n^{k + 1} = C_{n + 1}^{k + 1}\) ta được

  \(C_9^9 + C_{10}^9 + ... + C_{99}^9 = \underbrace {C_{10}^{10} + C_{10}^9}_{} + ... + C_{99}^9\)

                                     \( = \underbrace {C_{11}^{10} + C_{11}^9}_{} + ... + C_{99}^9\) 

                                     \( = \underbrace {C_{12}^{10} + C_{12}^9}_{} + ... + C_{99}^9\)

                                     = ...

                                     \( = C_{99}^{10} + C_{99}^9 = C_{100}^{10}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA