AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần là

  • A. \(A_{10}^5\)
  • B. \(C_{10}^5\)
  • C. \(2C_9^5 + C_9^4\)
  • D. \(2C_9^5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • TH1: Số tự nhiên đó không có chữ số 0. Khi đó ta chọn 5 chữ số từ các chữ số 1, 2, …., 9 thì có \(C_9^5\) cách. Có 2 cách sắp xếp các chữ số này theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Suy ra trường hợp này có \(2C_9^5\) số.
  • TH2: Số tự nhiên đó có chữ số 0. Khi đó 0 phải ở vị trí cuối cùng và các chữ số sẽ theo thứ tự giảm dần. Suy ra trường hợp này có \(C_9^4\) số.

  Như vậy có tất cả là \(2C_9^5 + C_9^4\) số

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>