AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm

  1. quần xã;                      2. quần thể;                      3. cơ thể;         4. hệ sinh thái;            5. tế bào

  Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là:

  • A. 5->2->3->1->4
  • B. 5->2->3->4->1
  • C. 5->3->2->4->1
  • D. 5->3->2->1->4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tất cả các cấp tổ chức sống đều được cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất là tế bào, sau đó là cơ thể, quần thể, quần xã và cao nhất là hệ sinh thái.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>