YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19 trang 56 SGK Vật lý 9

Giải bài 19 tr 56 sách GK Lý lớp 9

Một bếp điện loại 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC. Hiệu suất của quy trình đun là 85%.

a. Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước 4200 J/kg.K.

b. Mỗi ngày đun sôi 4l nước bằng bếp điện trên đây cùng với điều kiện đã cho, thì trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá điện là 700 đồng mỗi kW.h.

c. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp này và vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

Ta có:

+ Khối lượng của nước: mn = 2kg

+ Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra trên điện trở để đun sôi 2l nước là: Q1 = A = Pt = 1000t

+ Nhiệt lượng lượng cần cung cấp cho 2l nước để nhiệt độ tăng từ 250C lên 1000C là:

Q2 = mn.c.Δt = 2.4200.(100−25)=630000J

+ Theo đầu bài, ta có hiệu suất của quá trình đun là H = 85% = 0,85

Mặt khác, ta có:
\(H = \frac{{{Q_2}}}{{{Q_1}}} = 0,85\)

Ta suy ra: Q2 = 0,85Q1

⇔ 630000 = 0,85.1000t ⇒ t= 741s

⇒ t = 12,35 phút

b)  m′=4kg

+ Nhiệt lượng lượng cần cung cấp cho 4l nước để nhiệt độ tăng từ 250C lên 1000C là: Q′=mn.c.Δt=4.4200.(100−25)=1260000J

+ Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra để đun sôi 4l nước là: \(Q = \frac{{Q'}}{H} = \frac{{1260000}}{{0,85}} = 1482352,941J\)

Lượng điện năng mà bếp điện tiêu thụ trong một tháng là: A =30Q = 30.1482352,941 = 44470588,24J = 12,35kWh

=> Số tiền phải trả của bếp điện trong 1 tháng là: T = A.700 = 12,35.700 = 8645 đồng

c) Điện trở của bếp điện ban đầu:
\(R = \frac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}} = \frac{{{{220}^2}}}{{1000}} = 48,4{\rm{\Omega }}\)

Lại có: \(R = \rho \frac{l}{S}\) (1)

+ Khi gập đôi dây điện trở của bếp này, ta có:
\(R' = \rho \frac{{l'}}{{S'}}\) (2)

Lấy (2)/(1) ta được:
\(\frac{{R'}}{R} = \frac{{l'S}}{{lS'}} = \frac{{\frac{l}{2}S}}{{l.2S}} = \frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow R' = \frac{R}{4} = \frac{{48,4}}{4} = 12,1{\rm{\Omega }}\)

+ Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra trên điện trở để đun sôi 2l nước là:
\({Q_3} = \frac{{{Q_2}}}{H} = \frac{{630000}}{{0,85}} = 741176,47J\)

(Q2 đã tính ở ý a)

Mặt khác, ta có:
\({Q_3} = \frac{{{U^2}}}{{R'}}.t' = 741176,47\)

Ta suy ra:
\(t' = \frac{{{Q_3}R'}}{{{U^2}}} = \frac{{741176,47.12,1}}{{{{220}^2}}} = 185,3s\)

⇒t≈3,08 phút

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 56 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF