YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Khối lượng nguyên tử của \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u. Tính \(W_{lk}\) và \(\frac{W_{lk}}{A}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 cho ta giá trị khối lương nguyên tử của \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) và yêu cầu tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng (\(W_{lk}\) và \(\frac{W_{lk}}{A}\)).

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tinh năng lượng liên kết  từ công thức \(W_{lk}=\Delta mc^2=[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}].c^2\)

    • Bước 2: Sau khi đã tính được năng lượng liên kết, ta sẽ suy ra giá trị của năng lượng liên kết riêng dựa vào công thức:\(W_{lkr}=\frac{W_{lk}}{A}=\frac{[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}]}{A}\)

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

  • Ta có :

Năng lượng liên kết của  là :

\(W_{lk}\) =  \(\left [(26m_p+30m_n)-(m_{Fe}-26m_e) \right ].c^2\)

\(W_{lk}\) = [(26. 1,007280 + 30. 1,008660) - (55,934939 - 26. 0,000550)]\(u.c^2\)=  0,528441\(u.c^2\) = 0,528441. 931 ≈ 477,235 MeV

Năng lượng liên kết riêng của  là: 

 =  = 8.52MeV/1 nuclôn

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON