YOMEDIA
NONE

Bài tập 15.10 trang 43 SBT Vật lý 12

Giải bài 15.10 tr 43 sách BT Lý lớp 12

Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch \(u = 50\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( V \right)\) . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện : UL = 30 V ; UC = 60 V.

a) Tính hệ số công suất của mạch.

b) Cho biết công suất tiêu thụ trong mạch là P = 20 W. Xác định R, L, C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tính hệ số công suất của mạch.

Theo bài ra ta có :

 \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U^2} = U_R^2 + {{\left( {{U_C} - {U_L}} \right)}^2}}\\ {}&{{U_R} = \sqrt {{{50}^2} - {{\left( {60 - 30} \right)}^2}} = 40V}\\ {}&{\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{{{U_R}}}{U} = \frac{{40}}{{50}} = 0,8} \end{array}\)

b) Xác định R, L,C.

Theo bài ra ta có:

 \(\begin{array}{l} P = 20 = 40I\\ \Rightarrow I = 0,5A \end{array}\)

Từ đó suy ra:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{R = \frac{{{U_R}}}{I} = \frac{{40}}{{0,5}} = 80{\rm{\Omega }};}\\ {}&{{Z_L} = \frac{{{U_L}}}{I} = \frac{{30}}{{0,5}} = 60{\rm{\Omega }};}\\ {}&{{Z_C} = \frac{{{U_C}}}{I} = \frac{{60}}{{0,5}} = 120{\rm{\Omega }}.} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.10 trang 43 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON