YOMEDIA
NONE

Bài tập 46 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 46 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{{17}}{{320}}\) và \(\frac{{-9}}{{80}}\)

b) \(\frac{{-7}}{{10}}\) và \(\frac{{1}}{{33}}\)

c) \(\frac{{-5}}{{14}}\); \(\frac{{3}}{{20}}\) và \(\frac{{9}}{{70}}\)

d) \(\frac{{10}}{{42}}\); \(\frac{{-3}}{{28}}\) và \(\frac{{-55}}{{132}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì 320 chia hết cho 80 nên mẫu chung của hai phân số là 320.

Ta có: \(\frac{{ - 9}}{{80}} = \frac{{ - 9.4}}{{80.4}} = \frac{{ - 36}}{{320}}\)

b) BCNN của 10 và 33 là : 10 . 33 = 330

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 7}}{{10}} = \frac{{ - 7.33}}{{10.33}} = \frac{{ - 231}}{{330}}\\
\frac{1}{{33}} = \frac{{1.10}}{{33.10}} = \frac{{10}}{{330}}
\end{array}\)

c) BCNN của 14, 20, 70 là 10.7.2= 140

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 5}}{{14}} = \frac{{ - 5.10}}{{14.10}} = \frac{{ - 50}}{{140}}\\
\frac{3}{{20}} = \frac{{3.7}}{{20.7}} = \frac{{21}}{{140}}\\
\frac{9}{{70}} = \frac{{9.2}}{{70.2}} = \frac{{18}}{{140}}
\end{array}\)

d) Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{10}}{{42}} = \frac{{10:2}}{{42:2}} = \frac{5}{{21}}\\
\frac{{ - 55}}{{132}} = \frac{{ - 55:11}}{{132:11}} = \frac{{ - 35}}{{84}}
\end{array}\)

BCNN của 21, 28 và 12 là: 4.3.7. = 84

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{5}{{21}} = \frac{{5.4}}{{21.4}} = \frac{{20}}{{84}}\\
\frac{{ - 3}}{{28}} = \frac{{ - 3.3}}{{28.3}} = \frac{{ - 9}}{{84}}\\
\frac{{ - 5}}{{12}} = \frac{{ - 5.7}}{{12.7}} = \frac{{ - 35}}{{84}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF