ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5.4 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.4 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\begin{array}{l}
C = \frac{{1010}}{{1008.8 - 994}}\\
D = \frac{{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15}}{{1.3.6 + 2.6.12 + 3.9.18 + 5.15.30}}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có 1008. 8 – 994 = 1008. 7 + 1008 – 994

            = 1008. 7 + 14

            = 7. (1008 + 2) = 7. 1010

Vậy \(C = \frac{{1010}}{{7.1010}} = \frac{1}{7}\)

\(\begin{array}{l}
D = \frac{{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15}}{{1.2.3.3 + 2.4.6.3 + 3.6.9.3 + 5.10.15.3}}\\
 = \frac{{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15}}{{3\left( {1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15} \right)}}\\
 = \frac{1}{3}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
C = \frac{1}{7} = \frac{{1.3}}{{7.3}} = \frac{3}{{21}}\\
D = \frac{1}{3} = \frac{{1.7}}{{3.7}} = \frac{7}{{21}}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.4 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1