Số Học 6 Chương 3: Phân Số

 • Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

  Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số
  Ở tiểu học chúng ta đã biết dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Vậy phân số có âm hay không? Để hiểu được điều đó bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát hơn về phân số qua bài học Mở rộng khái niệm phân số

  5 trắc nghiệm 56 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Phân số bằng nhau

  Bài 2: Phân số bằng nhau
  Ở tiết trước chúng ta đã được biết đầy đủ hơn về phân số. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem hai phân số bằng nhau thì chúng phải thỏa điều gì qua bài học Phân số bằng nhau

  5 trắc nghiệm 182 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

  Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về như thế nào là phân số bằng nhau. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về một vài Tính chất cơ bản của phân số.

  5 trắc nghiệm 81 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Rút gọn phân số

  Bài 4: Rút gọn phân số
  Từ các tính chất cơ bản của phân số ở bài trước chúng ta sẽ sử dụng nó để rút gọn một phân số đưa phân số đã cho về một phân số đơn giản hơn qua bài học Rút gọn phân số

  5 trắc nghiệm 375 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

  Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  Ta đã biết cách đưa các phân số có mẫu âm về các phân số có mẫu dương bằng với phân số cũ. Vậy làm thế nào để đưa hai hay nhiều phân số về các phân số bằng với các phân số ban đầu và có cùng mẫu số thì bài tiếp theo chúng ta sẽ biết cách đưa các phân số về các phân số cùng mẫu bằng phương pháp Quy đồng mẫu số nhiều phân số

  5 trắc nghiệm 23 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: So sánh phân số

  Bài 6: So sánh phân số
  Bài trước ta đã biết làm thế nào để quy đồng 2 hay nhiều phân số. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách so sánh các phân số với nhau qua bài học So sánh phân số

  5 trắc nghiệm 349 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Phép cộng phân số

  Bài 7: Phép cộng phân số
  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh hai phân số. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về Phép cộng phân số.

  8 trắc nghiệm 706 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
  Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về như thế nào là phân số bằng nhau. Bài tiếp theo chúng ta sẽ học về một vài Tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

  16 trắc nghiệm 63 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Phép trừ phân số

  Bài 9: Phép trừ phân số
  Bài học sẽ giúp các em đi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Phép trừ phân số, các tính chất cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  16 trắc nghiệm 142 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Phép nhân phân số

  Bài 10: Phép nhân phân số
  Bài học sẽ giúp các em đi dâu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Phép nhân phân số, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  9 trắc nghiệm 254 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, tính chất chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  16 trắc nghiệm 70 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Phép chia phân số

  Bài 12: Phép chia phân số
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Phép chia phân số, tính chất cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  15 trắc nghiệm 220 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Hỗn số Số thập phân và phần trăm

  Bài 13: Hỗn số Số thập phân và phần trăm
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Hỗn số Số thập phân và phần trăm, chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  20 trắc nghiệm 348 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm giá trị phân số của một số cho trước, chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  13 trắc nghiệm 175 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm một số biết giá trị một phân số của nó, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  16 trắc nghiệm 222 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tìm tỉ số của hai số, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  11 trắc nghiệm 150 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm

  Bài 17: Biểu đồ phần trăm
  Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Biểu đồ phần trăm, các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 3 Phân số

  Ôn tập chương 3 Phân số

  3045 hỏi đáp

  Xem chi tiết