AMBIENT
UREKA

Bài tập 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 30 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{{11}}{{120}}\)  và \(\frac{7}{{40}}\)     

b) \(\frac{{24}}{{146}}\)  và \(\frac{6}{{13}}\)

c) \(\frac{7}{{30}},\frac{{13}}{{60}},\frac{{ - 9}}{{40}}\)    

d) \(\frac{{17}}{{60}},\frac{{ - 5}}{{18}},\frac{{ - 64}}{{90}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Mẫu số chung là BCNN (120,40) = 120. Do đó:

\(\frac{{11}}{{120}}\)

\(\frac{7}{{40}} = \frac{{7.3}}{{40.3}} = \frac{{21}}{{120}}\)

Câu b:

Rút gọn \(\frac{{24}}{{146}} = \frac{{12}}{{73}}\)

Mẫu số chung là BCNN (13, 73) = 949

Do đó: \(\frac{{24}}{{146}} = \frac{{12.13}}{{73.13}} = \frac{{156}}{{949}}\)

\(\frac{6}{{13}} = \frac{{6.73}}{{13.73}} = \frac{{438}}{{949}}\)

Câu c:

Cả ba phân số đều tối giản. Mẫu số chung là BCNN (30,60,40) = 120. Do đó:

\[\frac{7}{{30}} = \frac{{7.4}}{{30.4}} = \frac{{28}}{{120}}\]

\(\frac{{13}}{{60}} = \frac{{13.2}}{{60.2}} = \frac{{26}}{{120}}\)

\(\frac{{ - 9}}{{40}} = \frac{{ - 9.3}}{{40.3}} = \frac{{ - 27}}{{120}}\)

Câu d:

Mẫu số chung là BSCNN(60, 18, 90) = 180. Do đó:

\(\frac{{17}}{{60}} = \frac{{17.3}}{{60.3}} = \frac{{51}}{{180}}\)

\(\frac{{ - 5}}{{18}} = \frac{{ - 5.10}}{{18.10}} = \frac{{ - 50}}{{180}}\)

\(\frac{{ - 64}}{{90}} = \frac{{ - 64.2}}{{90.2}} = \frac{{ - 128}}{{180}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON