YOMEDIA
NONE

Bài tập 42 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 42 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36:

\(\frac{{ - 1}}{3};\frac{2}{3};\frac{{ - 1}}{{ - 2}};\frac{6}{{ - 24}};\frac{{ - 3}}{4};\frac{{10}}{{60}};\frac{{ - 5}}{6}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 1}}{3} = \frac{{ - 1.12}}{{3.12}} = \frac{{ - 12}}{{36}}\\
\frac{2}{3} = \frac{{2.12}}{{3.12}} = \frac{{24}}{{36}}\\
\frac{{ - 1}}{{ - 2}} = \frac{{ - 1.\left( { - 18} \right)}}{{ - 2.\left( { - 18} \right)}} = \frac{{18}}{{36}}\\
\frac{6}{{ - 24}} = \frac{6}{{ - 24}}\\
\frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 3.9}}{{4.9}} = \frac{{ - 27}}{{36}}\\
\frac{{10}}{{60}} = \frac{1}{6} = \frac{{1.6}}{{6.6}} = \frac{6}{{36}}\\
\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.6}}{{6.6}} = \frac{{ - 30}}{{36}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF