YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 35 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Rút  gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a, \(\frac{{ - 15}}{{90}};\frac{{120}}{{600}};\frac{{ - 75}}{{150}}\)            

b,\(\frac{{54}}{{ - 90}};\frac{{ - 180}}{{288}};\frac{{60}}{{ - 135}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Rút gọn \(\frac{{ - 15}}{{90}} =  - \frac{1}{6};\frac{{120}}{{600}} = \frac{1}{5};\frac{{ - 75}}{{150}} = \frac{{ - 1}}{2}\)

BCNN (6,5,2) =30

Do đó: \[\begin{array}{l}\frac{{ - 15}}{{90}} =  - \frac{1}{6} =  - \frac{{1.5}}{{6.5}} = \frac{{ - 5}}{{30}}\\\frac{{120}}{{600}} = \frac{1}{5} = \frac{{1.6}}{{5.6}} = \frac{6}{{30}}\\\frac{{ - 75}}{{150}} = \frac{{ - 1}}{2} = \frac{{ - 1.15}}{{2.15}} = \frac{{ - 15}}{{30}}\end{array}\]

Câu b: 

Rút gọn \(\frac{{54}}{{ - 90}} = \frac{{ - 3}}{5};\frac{{ - 180}}{{288}} = \frac{{ - 5}}{8};\frac{{60}}{{ - 135}} = \frac{4}{{ - 9}}\)

BCNN (5,8,9) =360

Do đó \(\begin{array}{l}\frac{{54}}{{ - 90}} = \frac{{ - 3}}{5} = \frac{{( - 3).72}}{{5.72}} = \frac{{ - 216}}{{360}}\\\frac{{ - 180}}{{288}} = \frac{{ - 5}}{8} = \frac{{( - 5).45}}{{8.45}} = \frac{{ - 225}}{{360}}\\\frac{{60}}{{ - 135}} = \frac{{ - 4}}{9} = \frac{{( - 4).40}}{{9.40}} = \frac{{ - 160}}{{360}}\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON