YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.2 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Các phân số \(\frac{3}{5}\) và \(\frac{6}{7}\) có thể quy đồng mẫu thành \(\frac{6}{10}\) và \(\frac{6}{7}\)

b) Các phân số \(\frac{1}{3},\frac{5}{6},\frac{2}{5}\) có thể quy đồng mẫu thành \(\frac{{10}}{{30}},\frac{{25}}{{30}},\frac{{12}}{{30}}\)

c) Các phân số \(\frac{2}{{25}},\frac{7}{{15}},\frac{{11}}{6}\) có thể quy đồng mẫu thành \(\frac{{18}}{{150}},\frac{{70}}{{150}},\frac{{255}}{{150}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khẳng định a sai vì đã quy đồng tử số, không quy đồng mẫu số các phân số.

b) Quy đồng mẫu số các phân số ta có :

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{3} = \frac{{1.10}}{{3.10}} = \frac{{10}}{{30}}\\
\frac{5}{6} = \frac{{5.5}}{{6.5}} = \frac{{25}}{{30}}\\
\frac{2}{5} = \frac{{2.6}}{{5.6}} = \frac{{12}}{{30}}
\end{array}\)

Vậy khẳng định b là đúng.

c) Quy đồng mẫu số các phân số ta có :

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{{25}} = \frac{{2.6}}{{25.6}} = \frac{{12}}{{150}}\\
\frac{7}{{15}} = \frac{{7.10}}{{15.10}} = \frac{{70}}{{150}}\\
\frac{{11}}{6} = \frac{{11.25}}{{6.25}} = \frac{{275}}{{150}}
\end{array}\)

Vậy khẳng định c là sai.

Chọn B

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 13 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF