RANDOM

Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 14 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn những phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là:

A. Sự biến đổi tạo ra các alen mới

B. Sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới

C. Sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen

D. Sự biến đổi một cặp nucleotit trong gen

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Đột biến gen là sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ha Ku

  1 gen có số liên kết Hiđrô bằng 3.900, hiệu số % giữa G và À là 10%. Gen nói trên nhân đôi liên tiếp một số lần cần môi trường cung cấp 9.000 Nu tự do Loại A để tạo gen con mỗi gen Con phiên mã một số lần cần môi trường nội bào cung cấp 9000 RN tự do để tạo mARN. Mỗi mARN cho 1 số ribôxôm trượt qua không trở lại làm giải phóng 3486 phân tử nước tính tổng số axit amin trong các phân tử Protein hoàn chỉnh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  Bài 1: Một gen có tổng nu bằng 40 phần trăm tổng nu của gen và số nu loại A=600nu

  a)Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại nu của gen

  b) Tính số lượng mỗi loại nu của gen

  Bài 2: Một gen \(\dfrac{A}{G}\)=\(\dfrac{2}{3}\)và số nu trên 1 mạch gen là 1200 nu. Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại nu trong gen

  Bài 3: Một gen có tích só 2 loại nu bổ sung cho nhau bằng 4 phần trăm tổng nu trong gen

  a) Tính tỉ lệ phần trăm từng loại nu của gen

  b) Nếu số loại T của gen là 630 nu thì hãy xác định số nu mỗi loại của gen

  (Ai giải giúp mình 3 bài này với ạ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Một cơ thể thực vật có kiểu gen AaBb , khi quan sát quá trình giảm phân hình thành giáo tử có 10 phần trăm tế bào rối loạn phân li trong giảm phân 1 ở cặp Aa và 20 phần trăm tế bào khác rối loạn phân li giảm phân 2 ở cặp Bb . Các sự kiện khác diễn ra bình thường , các tế bào còn lại giảm phân bình thường . Theo lí thuyết giáo tử n+1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 1 ADN có tổng số Nu là 3000 số Nu loại A là 600 Nu

  a: tính T, X, G

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  . Một chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp hai loại nuclêôtit với tỉ lệ là 80% nuclêôtit loại A và 20% nuclêôtit loại U. Giả sử sự kết hợp các nuclêôtit là ngẫu nhiên thì tỉ lệ mã bộ ba AAU là:

  A. 1/125 B. 16/125 C. 64/125 D.4/125

  mọi người giúp giải bài này với !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Có 2 gen dài bằng nhau. Gen thứ nhất có tỉ lệ G=15% tổng số nucleotit và số liên kết hidro của gen là 1725. Gen thứ 2 có số liên kết hidro nhiều hơn gen thứ nhất là 225.
  a. tìm chiều dài của mỗi gen
  b. tính % nucleotit từng loại của gen 2
  c. Trên mạch thứ của gen 1 có tích A với T bằng 12% (A<T) và hiệu % giữa G và X bằng 10%. Trên mạch thứ nhất của gen 2 có hiệu % giữa G và X bằng 20% va 2thuong7 sớ giau74 A với T bằng 1/3 . Tính số Nu từng loại của mỗi mạch và cả gen của gen 1 và gen 1 ( giải chi tiết câu c giúp mình)
  Xin cám ơn !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  một gen có 60 vòng xoắn hiệu số giữa G và một loại nu khác không bổ xung cho nó là 20%. Sau đột biến chiều dài của gen không đổi và có 422 nu loại G

  1, Số nu mỗi loại của gen ban đầu

  2, Số nu mỗi loại của gen đột biến

  3, Đột biến trên thuộc loại nào

  4, Gen bị đột biến nhiều lần thì nhu cầu mỗi loại tăng hay giảm bao nhiêu lần so với trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Một gen có A+G=900, X=2/3T. Gen đó tổng hợp được một phân tử mARN. Cho biết rA của mARN = 1/4A của gen, rG của mARN = 1/3G của gen.

  a. Tính chiều dài của gen

  b. Gen đó tự nhân đôi 8 lần đòi hỏi số N tự do mỗi loại do môi trường tế bào cung cấp bằng bao nhiêu?

  c. Tìm số lượng từng loại rN do môi trường tế bào cung cấp khi gen đó phiên mã 6 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  giúp mình với, mai thi rồi:

  trong trường hợp nào đột biến trở thành thể đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Một gen có chiều dài 4080A hiệu số giữa A và một Nu không bổ sung với nó bằng 240. Gen bị đột biến mất 3 cặp Nu. Hãy tính số lượng Nu từng loại của gen sau đột biến trong những trường hợp sau:

  a) Gen đột biến ít hơn gen ban đầu 6 liên kết Hidro

  b) Gen đột biến ít hơn gen ban đầu 7 liên kết Hidro

  c) Gen đột biến ít hơn gen ban đầu 9 liên kết hidro

  @@ mn giải chi tiết hộ với ạ ths trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  ở một loài động vật ngẫu phối con đực có cặp NST GT XY , con cái XX . Xét 3 gen , gen thứ nhất có 2 alen nằm trên NST thường , gen thứ 2 có 3 alen nằm trên NST GT X không có alen tương ứng trên Y , gen thus3 có 4 alen , nằm trên đoạn NST tương đồng của X và Y. theo lý thuyết loài nào có bao nhiêu kiểu gen nói trên ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  help me....

  bài 1: một gen có tỷ lệ T/X=3/7 và A=450. mạch 1 của gen có T1+x1=900 và G1-A1=300. trong quá trình phiên mã của gen trên , môi trường đã cung cấp 1350rGđể hình thành nên các mARN . mỗi mARN đều có 4 riboxom tham gia dịch mã.

  a)khối lượng phân tử và chiều dài gen

  b)số lg và tỉ lệ %từng loại NU của phân tử mARN

  c)Tổng số axitamin được cung cấp cho một lần dịch mã và cả quá trình dịch mã

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  GẤP Ạ!

  Một gen xó tổng số liên kết hóa trị giữa axit và đường là 2398. Pt mARN do gen sao mã có tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4.

  a) Gen nói trên tái bản 2 lần, mỗi gen con đều sao mã 3 lần. Xác định tổng số lk Hidro bị phá vỡ qua quá trình tái bản?
  A. 6480 B.4860 C.14580 D.14388

  b) GEn nói trên tái bản 2 lần, mỗ gen con đều sao mã 3 lần. Xác định tổng số liên kết hóa trị giữa axit và đường được hình thành trong toàn bộ quá trình sao mã của gen con?
  A. 6480 B.4860 C.14580 D.14388

  c) Nếu gen trên bị đột biến làm cho số liên kết hidro của gen sau đột biến là 1621. tính số nu mỗi loại của gen sau đột biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Một gen cấu trúc có 60 chu kì xoắn. Do đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác tại vị trí 271 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành mã ATT. Cho biết phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Bài 1:

  a/ Một gen có L= 0,408µm, có 720 loại A. mạch mARN được tổng hợp từ gen có 240 Um và có 120 Xm. Xác định số ribôNu còn lại của mARN?

  b/ Một gen L= 0,51µm. Mạch 1 có A = 150, T = 450. mạch 2 có G = 600. tính số lượng và tỷ lệ % từng loại riboNu của mARN?

  c/ Phân tử ARN có U = 18% mạch gốc của gen điều khiển tổng hợp ARN có T = 20%.

  C1. Tính tỷ lệ % từng loại Nu của gen tổng hợp ARN nói trên?

  C2. Nếu gen đó có L = 0,408µm thì số lượng loại ribôNu của ARN, số lượng loại Nu của gen bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  1 gen có tỗng số 2700 Nu và trên mạch 1 có tỉ lệ các loại Nu là 1:2:3:3 hãy xác định:

  a) số Nu mỗi loại trên mạch 1

  b) số nu mỗi loại của gen

  c) tỗng số liên kết h của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Hai gen cùng chiều dài 3060A. Gen I có 15% A. Hai gen đó nhân đôi 1 lần cần 990G từ môi trường. Phân tử ARN được tổng hợp từ gen I có 180U và 290X. Phân tử được tổng hợp từ gen II có 420U và 160X. Mỗi gen I và gen II cùng sao mã và đã lấy môi trường 1620U.

  a) Số lượng từng loại nu của mỗi gen và mỗi mạch đơn?

  b) Số lần sao mã của mỗi gen?

  c) Số lượng từng loại nu mtcc thực hiện qua trình sao mã?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Một gen dài 0,408 micrômet, có A = 840. Khi gen phiên mã môi trường nội bào cung cấp 4800 ribônuclêôtit tự do. Số liên kết hidro và số bản sao của gen là:

  A. 2760 và 2 bản sao

  B. 2760 và 4 bản sao

  C. 3240 và 4 bản sao

  D. 3240 và 2 bản sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Gen dài 5100 A°. Khi phiên mã cần môi trường cung cấp tất cả 4500 ribônuclêôtit tự do. Số lần phiên mã của gen trên là:

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Gen A đột biến thành gen a.Khi gen a sao mã liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp số ribonucleotit giảm đi so với gen A cũng sao mã 3 lần là 9 ribonucleotic .

  a/gen A dài hơn gen a bao nhiêu ăngstron?

  b/Nếu gen A nhiều hơn gen a 8 liên kết hidro thì khi gen a tự nhân đôi 3 lần thì số lượng từng loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen A cũng tự nhân đôi 3 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  B1) một gen có chiều dài 4080 A•.trên mạch 1 của gen có A=10% ,T=20%,G=30%,X=40% số nu của mạch.

  a,gen trên phiên mã xác định số nu từng loại của ARN đc tổng hợp từ gen trên

  b,gen trên nhân đôi 2 lần liên tiếp cần môi trường nội bào cung cấp bn nu từng loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1 gen có tổng số lk H giữa các cặp nu là 3120. trong gen hiệu số nu loại G với u khác bằng 240.

  a) xách định chiều dài của gen

  b) tính khối lượng phân tử của gen

  c) tính số lượng chu kì xoắn của gen

  d) tính tỉ lệ (A+T)/(G+X)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  trong phân tử adn số nu loại t là 100.000 và chiếm 20% tổng số nu

  a) tính số nu thuộc các loại A,X,G

  b) tính tổng số nu của phân tử adn đó

  c) tính chiều dài phân tử adn đó bằng micromet.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Hai gen đều có chiều dài 5100 Å.
  Gen thứ nhất có 4050 liên kết hyđrô. Gen thứ hai có tỷ lệ từng loại nuclêôtit bằng nhau.
  Phân tử ARN thứ nhất được tạo ra từ một trong hai gen nói trên có 35% uraxin và 10% xitôzin. Phân tử ARN thứ hai được tạo ra từ gen còn lại có 25% uraxin và 30% xitôzin.
  a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
  b. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi phân tử ARN.
  c. Hai gen sao mã tổng hợp 16 phân tử ARN. Riêng gen thứ nhất đã nhận của môi trường 3375 uraxin. Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho mỗi gen sao mã.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Một gen có 4000 nu.Có số nu loại A gấp 3 lần số nu loại X.Tính:

  a)chiều dài gen

  b)số nu mỗi loại của gen

  c)số liên kết video

  d)số chu kì xoắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1 : Hai gen có chiều dài và tỷ lệ từng loại Nu giống nhau. Hai gen đó nhân đôi 1 số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp 33600 Nu, trong đó có 6720 A . Cho biết mỗi gen có số Nu trong giới hạn từ 1200Nu -> 3000 Nu .

  1. Tính tỷ lệ và số lượng từng loại Nu của mỗi gen

  2. Gen thứ nhất có mạch gốc chứa 35 % A và 15 % G . Mỗi gen con tạo ra từ gen 1 sao mã 1 lần thì số lượng từng loại nu môi trường cung cấp là bao nhiêu?

  3. Gen 2 có mạch gốc chứa 15% A và 35 %G .Trong quá trình sao mã của các gen con tạo ra từ gen 2, môi trường đã phải cung cấp 4320 nu loại U
  a. Tính số lần sao mã của mỗi gen con tạo ra từ gen 2
  b. Tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho các gen con tại ra từ gen 2 sao mã .

  Mong mọi người giúp em với ạ ;-;

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1 phân tử mARN dài 4080 A°. trên mARN có G:X:U:A = 3:4:2:3. Tính số Nu từng loại của mARN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Trên 1 mạch khuôn ADN có A=60, G=120, X=80, T=30. Tính số Nu mỗi loại của ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)