YOMEDIA

Bài tập 4 trang 24 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 24 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào?

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma:

Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên và truyền lại thế hệ sau.

Khi đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân hình thành giao tử (đột biến giao tử), qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử. Đột biến thành gen trội sẽ được biểu hiện ngay trên kiểu hình của cơ thể mang đột biến. Đột biến thành gen lặn thường tồn tại trong hợp tử ở dạng dị hợp tử và không được biểu hiện ở thế hệ đầu tiên. Nhờ quá trình giao phối, gen lặn đột biến được phát tán trong quần thể, khi gặp tổ hợp đồng hợp tử lặn thì nó mới được biểu hiện. Ví dụ, người biểu hiện bệnh bạch tạng do đồng hợp tử đột biến gen lặn.

Đột biến gen xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, trong giai đoạn 2-8 phôi bào (đột biến tiền phôi) thì nó có khả năng tồn tại tiềm ẩn trong cỏ thể và truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính.

Đột biến gen xảy ra trong nguyên phân ở một tế bào sinh dưỡng (đột biến xôma) sẽ được nhân lên ở một mô. Nếu là đột biến thành gen trội, sẽ được biểu hiện ở một phần của cơ thể. Đột biến xôma có thể được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng nhưng không thể di truyền qua sinh sản hữu tính.

Như vậy, đột biến trong cấu trúc của gen đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Trong một đoạn phân tử ADN, người ta thấy tổng lập phương tỉ lệ của 2 loại nucleotit không bổ sung bằng 3.5% số nucleotit của ADN và tổng số liên kết hidro của đoạn ADN trên là 1040. Biết nucleotit loại A < loại G.

  Hỏi chiều dài của đoạn ADN trên là bao nhiêu?? Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh hằng

  1 tb chứa gen A và B. tổng số Nu của 2 gen trong tb là 5400. khi gen A tái bản 1 lần đòi hỏi mt nội bào cung cấp số Nu bằng 2/3 số Nu cần cho gen B tái bản lần 2 chiều dài của gen A và gen B là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1 gen có so nu laoị x=270 chiếm 15% số nu của gen . quá trình tái bản của gen đã hình thành tất cả 28980 lk hidro xd

  1 chiều dài của gen và số nu mỗi loại của gen

  2 số nu mỗi loại trong các gen con đc hình thành

  3 số nu tự do mỗi loại trong mt phải cung cấp

  4 số nu tự do mỗi loại mt cần cung cấp để tạo ra các gen con co nguyên liệu hoàn toàn mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Câu 1: Cho 1 đoạn phân tử ADN dưới đây:

  Mạch 1: 5' ... G T T A G A T A G X G ... G X X X A T G T A ... 3'

  Mạch 2: 3' ... X A A T X T A T X G X ... X G G G T A X A T ... 5'

  a, Viết thứ tự các đơn phân của mARN được tổng hợp từ mạch 2?

  b, Nếu đoạn ADn trên có chứa 1 gen, mạch khuôn là mạch 1. Hãy :

  - Giải thích để xác định chiều của mạch khuôn và giới hạn của gen?

  - Viết thứ tự các rNu tương ứng của mARN được tổng hợp từ gen trên

  Câu 2: Ở cây ngô dị hợp về 2 cặp gen, tự thụ phấn qua 5 thế hệ thì tỷ lệ cây dị hợp 2 cặp gen ở thế hệ F5 là bao nhiêu? Biết 2 cặp gen nói trên nằm trên 2 cặp NSt thường khác nhau.

  Câu 3: Một đoạn ADN gồm 2 gen A và B. Gen A có chiều dài là 0.24μm và số kiên kết H2 của gen là 1560. Gen B có số kiên kết ít hơn số liên kết của gen A là 258. Trên mạch thứ nhất của gen B có G=36% và X=12%

  a, Tìm số Nu từng loại của gen A?

  b, Tính chiều dài gen B và số Nu từng loại của gen B?

  c, Tính số liên kết hóa trị của ADN trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Một đoạn của phân tử ADN dài 4080A*, trong đó hiệu số giữa nucleotit loại A với loại không bổ sung với nó là 300.

  a/ Tính tổng số nucleotit của đoạn AND trên

  b/ Tính số nucleotit từng loại

  c/ Tính tổng số liên kết hidro

  d/ Tính số chu kì xoắn

  e/ Tính khối lượng của đoạn ADN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Một gen có chiều dài 5100A số liên kết hidro của gen 3600

  a) Tìm số lượng Nu từng loại của gen

  b) Khối lượng Gen?

  c) Nếu gen bị đột biến mất 3 cặp Nu hãy tìm số lượng Nu từng loại của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  B1: 1 gen có chiều dài 4080Å có A= 400 Nu

  a, tính số lượng từng loại Nu: G, X, T

  b, tổng số Nu của đoạn ADN nói trên

  B2: 1 đoạn phân tử ADN có A= 1600 Nu; X=2A

  a, Tìm số lượng Nu loại G,T

  b, Tính chiều dài đoạn ADN nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Giúp e giải bài này với ạ!Chân thành cảm ơn mọi người ạ!

  1 gen dài 5100 astrong . Khi gen tự sao liên tiếp 2 đợt, mt nội bào đã cung cấp 2700A. Ptu mARN được tổng hợp từ gen đó có 660A và 240G. Vân tốc giải mã 10aa/giay.

  a. Xacdinh số lương từng loại nu trong toàn bộ các gen đuoc hinh thành sau 2 đợt tự sao liên tiếp

  b. Xacdinh số lượng từng loại nu ở mỗi mạch đơn của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Một gen có chiều dài 0,408um, tỉ lệ A/G = 2/3. Một đột biến không làm thay đổi số lượng Nu của gen. Sau đột biến tỉ lệ A/G tương đương 0,6648. Hãy tìm số lượng Nu từng loại của gen sau đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  số câu hỏi đúng

  1.biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong mARN ta suy ra tỉ lệ % hay số lượng mỗi loại đơn phân của gen và ngược lại

  2.gen cấu trúc là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho 1 phân tử tARN hay rARN hay 1 chuỗi polipeptit hoàn chỉnh

  3.quá trình tổng hợp mARN hoặc rARN từ thông tin chứa trong ADN

  4. ĐB gen trội phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử luôn biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ sau và di truyền qua sinh sản hữu tính

  5.chỉ có những ĐBG phát sinh trong quá trình giảm phân mới có khả năng biểu hiện ra KH của cơ thể bị xảy ra đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  1. Cho mạch mã gốc của gen có thứ tự nu như sau:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  T A X A T G X A T G X X A G G T G G A T T

  Nếu cặp nu thứ 6 của gen bị đột biến và G của mạch mã gốc được thay là X thì chuỗi axit amin do gen này tổng hợp có bao nhiêu aa?Giari thích (không kể aa mở đầu)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  1 gen tổng hợp được 1 phân tử Protein đã cần môi trường cung cấp là 399 axit amin, gen này có tích số % giữa A và 1 loại không bổ sung 5.25% (%A nhỏ hơn % loại ko bổ sung). Phân tử mARN được tổng hợp từ gen này có hiệu số giữa A và U là 200, giữa G và X là 400.

  a) số lượng từng loại nu trong mỗi mạch đơn của gen.

  b) số lượng từng rNu trong bộ 3 đối mã của tARN đã tham gia quá trình tổng hợp protein nói trên. Biết bộ 3 kết thúc trên mARN là UAA

  Mong anh chị giúp e. Cho e cảm ơn anh chị trước à, xin lỗi làm phiền mọi ng ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Phân tử ARN có số ribô nuclêôtit loại Uraxin chiếm 15% và loại guanin chiếm 30%. Gen tổng hợp phân tử ARN đó có chiều dài 3060A và có 2160 liên kết H2

  Tính tỷ lệ và số lượng từng loại ribô nuclêôtit của phân tử ARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Ở một tế bào nhân sơ cho biết phân tử tARN có bộ ba đối mã mang axit amin tương ứng sau:

  XXA mã hóa thành glyxin

  XAA mã hóa thành valin

  UUU thành lizin

  GGG thành prolin

  XGG thành alanin

  AXA thành xitêin

  AAX thành lơxin

  Khi dịch mã thành một phân tử prôtêin hoàn chỉnh cần đến 10 glyxin,20 alanin,30 valin,40 xitêin,50 lizin,60 lơxin và 70 prolin

  a, tính chiều dài của gen điều khiển tổng hợp phân tử protêin hoàn chỉnh đó

  b, tính số lượng từng loại nucleotit của gen biết trên mARN mã mở đầu là AUG, kết thúc là UGA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Một gen có khối lượng là 900000 đvc trong có: % A + % T = 60% số Nu của gen

  a) xác định chiều dài và khối lượng từ loại Nu của gen. B)số Nu môi trường nội bào cung cấp cho gen khi nó tự sao liên tiếp 3 lần
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Một gen ở sinh vật nhân sơ bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất a.a thứ 9 trong phân tử protein do gen điều khiển tổng hợp. Biết rằng đột biến chỉ ảnh hưởng đến một bộ ba

  1. Xác định dạng đột biến gen và vị trí xãy ra độ biến trong gen đó.

  2. Gen đột biến ít hơn gen bình thường bao nhiêu liên kết hidro.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có chiều dài 510 nm, số nu loại A chiếm 20% tổng số nu. Số nu loại G trong phân tử ADN là

  A.300

  B.1500

  C.900

  D. 600

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  bài 1: Một gen dài 10,2.10^3 A đã được sao mã 5 lần. Mỗi mARN dc sao mã và dịch mã với 10 riboxom. Xác định số aa đã tham gia vào quá trình tổng protein của gen trên.

  bài 2: Phân tử mARN thứ nhất có chiều dài 4610,4A. phân tử mARN thứ hai có chiều dài 3080,4A. Các phân tử protein sinh ra từ mARN thứ nhất chứa tất cả 2245 liên kết peptit, các phân tử protein sinh ra từ mARN thứ hai chứa tất cả là 1794 liên kết peptit.

  a. Tính số aa của mỗi phân tử protein dc sinh ra mỗi mARN nói trên.

  b. Tìm số phân tử protein tạo thành từ mỗi mARN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Một gen có tổng 2128 liên kết hidro. Trên mạch của gen có số Nu A=T. số nu loại G gấp 2 lần số nu loại A. Số nu loạn X gấp 3 lần số Nu loại T. Gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài mà làm giảm 2 liên kết hidro. Xđ số nu mỗi loại của gen đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có số nucleotit loại A bằng 600. Trên mạch thứ nhất của gen có A1 = 200, G1 = 450.

  a. Xác định chiều dài, khối lượng, số chu kì xoắn của gen?

  b. Tính số lượng, tỷ lệ % từng loại nucleotit của gen và trên mỗi mạch đơn gen?

  c. Xác định số liên kết hidro của gen nói trên?

  d. Khi gen tự nhân đôi 3 lần, số nucleotit mỗi loại môi trường cần cung cấp là bao nhiêu?

  e. Số axit amin của phân tử protein hoàn chỉnh do gen nói trên điều khiển tổng hợp?

  f. Số liên kết peptit, số phân tử nước bị loại bỏ của phân tử protein nói trên là bào nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn
  Gen có chu kỳ 120 vòng xoắn Hiệu số giữa A và 1 nu ko bổ sung là 20% .gen tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết H có trong tất cả gen con là bao nhiêu
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Ở sinh vật nhân sơ, một gen dài 0,408um và có tỉ lệ từng loại nucleotit bằng nhau. Phân tử mARN do gen tổng hợp có chứa 15% Uraxin và 20% Guanin. Tính số lượng axit amin môi trường cung cấp cho quá trình tổng hợp protein nếu phiên mã 3 lần, trên mỗi mARN có 6 riboxom trượt qua không lặp lại.

  Giúp em với ạ ❤

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  trên 1 phân tử ADN có số nu loại A =600, %G=30%. tổng số liên kết hidro được hình thành khi phân tử ADN này nhân đôi 2 lần là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bốn gen có cùng chiều dài: 0.4080 um

  gen 1: %A x %T=1% gen 2: T/G=2/3

  gen 3: %G - %A=20% gen 4: %T x %G=6% (A>G)

  a. Tính số nu mỗi loại của từng gen

  b. Tính số liên kết hóa trị giua các nu của từng gen.

  c. Tính số lk H có trong mỗi gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Trong nhân tế bào có 3 gen A,B,C đều dài bằng nhau. Gen A có tổng liên kết hidro là 1900. Gen B có adenin nhiều hơn adenin của gen A là 80nu và ít hơn gen C là 10nu. Khi tế bào chứa 3 gen trên nguyên phân một số lần liên tiếp thì môi trường nội bào đã cung cập cho quá trình tự nhân đôi của 3 gen là 67500 nu tự do các loại. Tính số lần nguyên phân của tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Một ADN dài 5100 A, tổng hợp phân tử mẢN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit là 10% A và 10% G so với mạch. ADN thứ 2 có số liên kết hiđrô giữa A với T bằng \(\dfrac{2}{3}\) số liên kết hiđrô giữa G với X. Chiều dài và tỉ lệ từng loại nu của 2 ADN bằng nhau. Số lượng từng loại nu trên mỗi mạch đơn của ADN là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  1 gen có số liên kết Hiđrô bằng 3.900, hiệu số % giữa G và À là 10%. Gen nói trên nhân đôi liên tiếp một số lần cần môi trường cung cấp 9.000 Nu tự do Loại A để tạo gen con mỗi gen Con phiên mã một số lần cần môi trường nội bào cung cấp 9000 RN tự do để tạo mARN. Mỗi mARN cho 1 số ribôxôm trượt qua không trở lại làm giải phóng 3486 phân tử nước tính tổng số axit amin trong các phân tử Protein hoàn chỉnh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Bài 1: Một gen có tổng nu bằng 40 phần trăm tổng nu của gen và số nu loại A=600nu

  a)Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại nu của gen

  b) Tính số lượng mỗi loại nu của gen

  Bài 2: Một gen \(\dfrac{A}{G}\)=\(\dfrac{2}{3}\)và số nu trên 1 mạch gen là 1200 nu. Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại nu trong gen

  Bài 3: Một gen có tích só 2 loại nu bổ sung cho nhau bằng 4 phần trăm tổng nu trong gen

  a) Tính tỉ lệ phần trăm từng loại nu của gen

  b) Nếu số loại T của gen là 630 nu thì hãy xác định số nu mỗi loại của gen

  (Ai giải giúp mình 3 bài này với ạ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA