YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 57 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 57 sách BT Sinh lớp 10

Các câu sau đây đúng hay sai?
a) Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.
b) Tế bào thực vật có thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, trung thể và nhân.
c) Tế bào thực vật khác tế bào động vật là tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, có lục lạp chứa diệp lục.
d) Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có cấu trúc thành tế bào. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Các câu đều chưa đúng vì:

a. Các tế bào vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, các bào quan (trừ Ribôxôm).

b. Chỉ tế bào thực vật thực hiện quang hợp mới có lục lạp, chỉ có tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể.

c. Tế bào động vật có thể có không bào. Một vài tế bào động vật có thành tế bào.

d. Một số loại tế bào động vật cũng có thành peptiđôglican. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 57 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON