ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 8 Tế bào nhân thực

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 8 về Tế bào nhân thực online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Có màng sinh chất 
  • B. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất....
  • C. Có màng nhân 
  • D. Hai câu b và c đúng 
  • A. Có màng nhân ngăn cách chất nhân với tế bào chất 
  • B. Có các bào quan có màng bọc phân cách với tế bào chất
  • C. Có hệ thống mạng lưới nội chất 
  • D. Có các ti thể
   
   
  • A. Không có ở tế bào nhân sơ 
  • B. Có cấu tạo gồm 2 lớp 
  • C. Có nhiều lỗ nhỏ giúp trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất 
  • D. Cả a,b, và c đều đúng 
  • A. Đính trên màng sinh chất 
  • B. Tự do trong tế bào chất 
  • C. Liên kết trên lưới nội chất 
  • D. Tự do trong tế bào chất và liên kết trên lưới nội chất 
  • A. Trong tế bào chất có nhiều loại bàng quan 
  • B. Có thành tế bào bằng chất xenlulôzơ
  • C. Nhân có màng bọc 
  • D. Cả a,b,c đều đúng 
 • Câu 6:

  Màng nhân cỏ bao nhiêu đặc điểm sau đâv?

  1. Có các lỗ để thực hiện việc trao đồi chất giữa nhân với tế bào chất.

  2. Gồm 2 lớp, mỗi lóp là một màng phôtpholipit kép.

  3.Là nơi định vị của ADN và NST.

  4. Có ở tất cả các loại tế bào.

  5. Ở tế bào động vật màng nhân không xuất hiện trong suốt chu kì tế bào.

  6. Ở mặt ngoài màng nhân thường gắn với lưới nội chất hạt.

  • A. 6.
  • B. 5.
  • C. 4.
  • D. 3.
 • Câu 7:

  Testoteron được tổng hợp ở bào quan nào sau đây?

  • A. Lưới nội chất hạt.
  • B. Lưới nội chất trơn,
  • C. Ribôxôm.          
  • D. Bộ máy Gôngi.
 • Câu 8:

  Cấu trúc nào sau dây không tham gia vào hoạt động đưa các sản phâm tiết xuất ra khỏi tế bào?

  • A. Trung thể
  • B. Bộ máy Gôngi.
  • C. Ti thể.     
  • D. Màng sinh chất.
 • Câu 9:

  Tế bào gan của người nào sau đây có mạng lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất?

  • A. Người bị bệnh tim
  • B. Người nghiện rượu,
  • C. Người bị đau răng.  
  • D. Người bình thường.
 • Câu 10:

  Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ tiêu huỷ các tế bào già hoặc bị tổn thương ?

  • A. Mạng lưới nội chất.  
  • B. Bộ máy Gôngi.
  • C. Lizôxôm.        
  • D. Ribôxôm.
 • Câu 11:

  Những dặc điểm nào sau đây chi cỏ ở tế bào nhân thực mà không có ở tế bào nhân sơ?

  1.Có bào quan.                                        2.Có ADN.

  3. Có màng nhân.                                    4. Có hệ thống nội màng.

  5. Có ribôxôm có độ lắng li tâm 70S.       6. Có ADN thẳng.

  • A. 1,2,5
  • B. 2,3.
  • C. 3,4,6.
  • D. 1,3,4,6.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1