AMBIENT

Bài tập Thảo luận 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Bài 13

Bài tập Thảo luận 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Bài 13

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Trong quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đóng nhiều vai trò quan trọng:
  • Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lenin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.
  • Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng:
   • Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
   • Tháng 6/1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
   • Tháng 7/1924, Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.
   • Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.
   • Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.
 • Triệu tập hội nghị thành lập Đảng trước sự hoạt động riêng rẽ của ba tố chức cộng sản (1930)

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Bài 13 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>