YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 89 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 89 sách GK Sử lớp 12

Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

* Nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên: 

  •  Đường lối chiến lược cách mạng là tiến hành “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
  •  Nhiệm vụ của cách mạng: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.
  • Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.
  •  Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
  •  Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản.

* Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh: 

Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là độc lập và tự do.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 89 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON