ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.8

Theo các phương trình hóa học ta có:

nCaCO3 = nCO2 = nBaCO3; nCaCO3 = nSO2 = nBaSO3

Vậy mBaCO3, BaSO3 - mCaCO3, CaSO3 = nmuoi(137 - 40) = 97.nmuoi

mà nmuoi = nCO2, SO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

⇒ (m + a) - m = 97.0,2 ⇒ a = 19,4g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hồng trang

  Nhiệt phân hoàn toàn 166g MgCOvà BaCO3 được V lít CO(đktc). Cho V này hấp thụ vào dd chứa 1,5mol NaOH, sau đó thêm BaCldư vào thấy tạo thành 118,2g kết tủa. Xác định % khối lượng mỗi chất ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Chia 20g hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu thành hai phần bằng.

  Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí ở đktc.

  Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí ở đktc

  Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  BÀI 1: Nung 1 hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 cho tới khi khối lượng không đổi, thấy khối lượng hỗn hợp giảm mất 47,5% . Xác đingj %m các chất có trong hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong dung dịch HCl thu được 2,688 lít khí.Cùng cho một lượng hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO3 dư,đun nóng,sau phản ứng hoàn toàn thu được 537,6 ml một chất khí Y ( sản phẩm khử duy nhất ).Xác định công thức phân tử của khí Y,biết các thể tích khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 100g dung dịch HCl phản ứng hoàn toàn với CaCO3 vừa đủ thì thu được 4.48 lít khí CO2 ( đktc)

  a. Tính nồng độ % của dung dịch HCl đã dùng

  b. Tính số gam CaCO3 đã tham gia phản ứng

  c. Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • bach dang

  Trộn một dung dịch có hòa tan 0.2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng , thu được kết tủa và dung dịch X. Nung kết tủa đến lượng không đổi

  a. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

  b. Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Cho 18,4 g CaCO3 và MgCO3 tác dụng với HCl dư thu được 4.48 lít CO2.

  a. Tính khối lượng muối thu được

  b. Tính % theo khối lượng mỗi muối ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Hòa tan 10.6 g Na2CO3 vào 200g dung dịch HCl 7.3% thu được dung dịch A và khí B( đktc).

  a, tìm thể tích khí B

  b, xác định nồng độ % các chất có trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  B1:cho 2,81g hh Fe203,Mg0,Zn0 tan vừa đủ trong 300ml dd H2S00,1M cô cạn dd sau pư thu đc m(g) muối .xác định m
  B2:1 dd chứa 38,2g hh 2 muối sunfat của kim loại kiềm A hóa trị 1 và kim loại kiềm thể B tác dụng vừa đủ với dd BaCl2 thu đc 69,9g kết tủa,lọc bỏ kết tủa cô cạn dd sau pư thu đc m(g) muối.xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  B1:cho 300ml dd chứa 5,85g NaCl tác dụng với 200ml dd chứa 34g AgN03  thu đc kết tủa và dd X
  a,tính khối lượng kết tủa
  b,tính nồng độ Ccủa các chất trong dd X
  B2:hòa tan hoàn toàn 5,94g hh 2 muối Clonua của 2 kim loại hóa trị 2 bằng dd AgNO3 vừa đủ đến khi pư xảy ra hoàn toàn thu đc 17,22g kết tủa và dd X,cô cạn X thu đc m(g) muối.xác định m
  B3:cho 58,5g kim loại M hóa trị 2 tác dụng với 3,36 lít khí oxi ở đktc .hòa tan hết chất rắn sau pư bằng dd HCl dư thu đc 13,44 lít khí.xác định M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

   Ngâm một lá sắt có khối lượng 28g trong 250ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng 
  hoàn toàn, người ta lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 28,8g. 
  a) Hãy viết phương trình hóa học. 
  b) Tính nồng độ CM của dung dịch CuSO4. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 trong khí O2 sau phản ứng đẩy khí sinh ra cho hết thu hoàn toàn vào 200g dung dịch Ba(OH)2 42,75% thu được 32,55g kết tủa trắng và Dung dịch X

  a) Viết PTHH
  b) Tính m và C% dung dịch X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Hòa tan một oxit kim loại hóa trị III bằng 400ml dung dịch HNO3 0,2M.Sau phản ứng phải trung hòa dungg dịch thu được bằng 50g nược vôi trong 48% thu được 6,48g muối khô.Xác định CT oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Cho 39,09g hỗn hợp X gồm 3 muối: K2CO3,KCl,KHCO3 tác dụng với Vml dd HCl dư 10,52% (D=1,05g/ml) thu đc dd Y và 6,72 lít khí CO2(đktc). Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  - P1: để trung hòa dd cần 250ml dd NaOH 0,4M

  - P2: cho tác dụng với AgNO3 dư thu đc 51,66g kết tủa

  a) tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu?

  b tính Vml.

  Mn giúp mình với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 2.16g Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư,Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược 0.896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X .Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dich X?
  32.Nhiệt phân 9.4g một muối nitrat của kim loại M đến khối lượng không đổi ,thu được chất răn nặng 4g .xá định công thữ muối nitrat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Cho Na vào dd chứa 2 muối Al2(SO4)và CuSO4 thu được khí A, dd B và kết tủa C. Nung kết tủa C được chất rắn D. Cho H2 dư qua D nung nóng thu được chất rắn E gồm 2 chất. Hòa tan E vào HCL thấy E tan 1 phần. Viết PT xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Một hỗn hợp gồm Na2SO4 và K2SO4 trộn theo tỉ lệ 1:2 về số mol.Hòa tan hỗn hợp vào 102 g nước, thu đc dd A. Cho 1664g dd BaCl2 10% vào dd A, xuất hiện kết tủa.Lọc bỏ kết tủa, thêm H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo ra 46,6g kết tủa.

  Xác định nồng độ phần trăm của Na2SO4 và K2SO4 trong dd A ban đầu.

  Giúp mình với.Cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Một hh X gồm FeCl3 và CuCl2 hòa tan trong nước cho dd A. Chia A làm 2 phần bằng nhau

  Phần 1: Cho tác dụng với 0.5lit dd AgNO3 0,3M tao thành 17.22g kết tủa

  Phần 2: Cho tác dụng với một lượng NaOH 2M vừa đủ để thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn nặng 4 gam

  a) Chứng minh FeCl3 và CuCl2 đã tham gia pứ hết với AgNO3. Tính khối lượng FeCl3 và CuCl2 trong hh X

  b) Tính dd NaOH 2M đã dùng

  c) Thêm m gam AlCl3 vào lượng hh X trên được hh Y. Hòa tan hết Y và thêm từ từ dd NaOH 2m. Khi thể tích NaOH 2M Thêm vào là 0.14lit thì kết tủa không thay đổi nữa. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa và khối lượng mcua3 AlCl3 đã hte6m vào hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Có các dung dịch: natri cacbonat, amoni hidrosunfat, nhôm clorua, bari clorua, natri hidroxit. Cho từng cặp dung dịch trên tác dụng với nhau. Viết các phương trình phản ứng nếu có xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1.Cho 49g dd H2SO4 10% vào 200g dd BaCl2 2,6%

  a)Viết PT phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành

  b)Tính nồng độ % của những chất có trong dd sau khi tách bỏ kết tủa

  2.Cho 73g dd HCl 25% vào 34g ddAgNO3 5%

  a)Viết PT phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành

  b)Tính nồng độ % cảu những chất có trong dd sau khi tách bỏ kết tủa

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Bằng một kim loại hãy nhận biết

  a ) AgNO3 , NaOH  , HCl , NaNO3

  b) HCl , HNO3 , NaOH , AgNO3 , NaNO3 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Hòa tan 3,33g muối clorua kim loại  M có hóa trị II bằng dung dịch AgNO3 vừa đủ sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và ết tủa B.Lọc bỏ hết kết tủa,cô cạn dung dịch thu được một lượng muối có khối lượng khác khối lượng muối clorua  ban đầu là 1,59g.Xác định CT của muối clorua kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Hòa tan hoàn toàn 26.6g hỗn hợp 2 muối cacbonat axit và cacbonat trung tính của 1 kim loại kiềm bằng 200ml HCL 2M. Sau phản ứng phải trung hòa axit dư bằng 50ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tìm công thức 2 muối và khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Hòa tan hoàn toàn 2g hỗn hợp hai kim loại đều hóa trị II và có số mol bằng nhau vào các ống nghiệm  chứa dung dịch H2SO4,thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc.Hỏi các kim loại trên là các kim loại nào trong số các kim loại sau đây: Mg , Ca , Ba , Zn , Fe , Cu, Ni ,Sn

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Chỉ dùng nước và 1 thuốc thử khác, hãy nhận biết các chất rắn màu trắng sau: NaCl, Na2SO4, BaCO3, Na2COvà BaSO4.Viết các pt phản ứng xảy ra (nếu có)

     Giúp mình với!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Một cốc đựng dung dịch muối cacbonat của một kim loại hóa trị II .Rót từ từ dung dịch H2SO4 có nồng độ 20% vào cốc cho đến khi khí  thoát ra vừa hết thì thu được dung dịch muối có nồng độ  24,91%.Hãy xác định muối cacbonat của kim loại gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Khi hòa tan 1,95 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch H2SO4 6,5% thu được dung dịch Y và 2,24 lít H2 (đktc)
  a) Viết PTHH
  b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu 
  c) Tính C% các chất có trong dung dịch Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Hỗn hợp X nặng m gam, gồm : Fe, FeO, Fe2O3 và CuO. Người ta cho hỗn hợp khí Y gồm CO2 và CO đi qua ống sứ chứa m gam X và nung nóng ở nhiệt độ cao, thu được 20 gam chất rắn A và khí Z. Dẫn toàn bộ khí Z đi qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 40 gam kết tủa và còn lại một khí G thoát ra có thể tích bẳng 20% thể tích khí Z nói trên. Cho biết khí Y có khối lượng riêng bằng 1,393 g/lít (đktc)
  a) Viết các PTHH xảy ra
  b) Tính m? Biết hiệu suất các phản ứng đều là 100%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Có 5 gói bột màu trắng là KNO3, K2CO3, K2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước, khí CO2 và các dụng cụ cần thiết, hãy phân biệt từng chất trên.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Nảy mình có gửi rồi, mà lâu quá không thấy ai giúpkhocroi, giờ gửi lại, mong mb giúp mình nha, không thì chỉ hướng đi thôi cũng đượchihi

   

  Cho 47,15g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 200ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M xuất hiện 44,4g kết tủa X và dung dịch Y.

  a.      Tình khối lượng các chất trong X

  b.      Tính khối lượng chất tan trong Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Hỗn hợp gồm Cu,Fe,Mg nặng 20g.Hòa tan hết trong H2SO4 loãng thoát ra khí A,dung dịch B,rắn D.Thêm KOH dư vào B lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi nặng 24g.D được nung trong khong khí đến khối lượng không đổi nặng 5g.Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  1,chỉ dùng nước và CO2 có thể phân biệt được 4 muối: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4

  2,một dd A chứa AlCl3 và FeCl3 thêm dần dd NaOH vào 100ml ddA cho đến dư. Sau đó lọc lấy kết tủa rửa sạch sấy khô nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi cân được 2 g . mặt khác ta phải dùng hết 400ml đ AgNO0,2M vào 50ml ddA

  a,phương trình

  b, tính nồng độ số mol các chất trong A

  các bạn cố gắng giải giúp mình vì chiều mình cần gấp lắm cảm ơn nhiều

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Có một hỗn hợp gồm ACO3 và BCO3 (A,B là hai kim loại hóa trị (II). Hòa tan hết m gam hỗn hợp này cần 300ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thu đc V lít khí CÒ (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu đc 30.1 gam muối khan.

  a) Xác định m ?

  b) Tìm V ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Cho từ từ 400 ml dd HCl 2M va m gam ddX chứa Na2CO3 10% và NaHCO3 a%. Sau khi phản ứng xảy ra hòan tòan thu đựơc dd Y và 3,36l CO2 thoát ra( đktc) cho nước vôi trong dư vào dd Y thu được tối đa 60 g kết tủa. Tính giá trị của a?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Tại sao khi nấu nước giếng ở một số vùng, lâu ngày thấy xuất hiện lớp cặn ở đáy ấm? Cách tẩy lớp cặn này như thế nào?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thụy Mây

  Bột nở là chất gì mà có thể làm cho bánh to ra và xốp được ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Văn Thắng

  Trước khi ăn rau sống , người ta thường ngâm rau sống trong dung dịch muối ăn khoảng từ 10-15 phút để sát trùng.Vì sao dung dịch NaCl có tính sát trùng ? Vì sao cần thời gian ngâm rau sống lâu như vậy?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Nguyễn Quỳnh Anh

  Giải giúp em với ạ 

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Nguyễn Chibi'ss

  Hòa tan hết 12,4 g hỗn hợp Mg và CaCO3 trong 100g dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch X và 4,48 lít hỗn hợp khí Y(đktc)

  a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  p/ Tính tỉ khối hơi trên không khí

  c/ Tính C% các chất có trong dung dịch X

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Aser Aser

  A/C cho em hỏi câu này với. Em cảm ơn nhé!

  Hòa tan 11,2 gam KNO3 vào 128,8 gam nước, thu được dung dịch (X).
  Dung dịch (X) có nồng độ phần trăm là:

  A. 6%                                     B. 7%                          C.8%                           D.9%

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Murata Mineko

  1`.cho hỗn hợp kim loại gồm K và ca tan hết trong nước thi thu được 1,12 lít khí H2 và dd X. Cho toàn bộ dd X vào 0,03 mol AlCl3. Tính m kết tủa. 
  2.Tính V đ NaOH 2M để cho vào dd hỗn hợp chưa 0,1 mol Al2(SO)3 và o,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 7,8 g kết tủa. Tính V?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF