YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.6 trang 12 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.6 trang 12 SBT Hóa học 9

Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là: Na2SO3, K2CO3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3, CaSO4.

Bạn em đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và có kết quả như sau :

Thí nghiệm 1

Cho tác dụng với dung dịch HCl, thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Thí nghiệm 2

Khi nung nóng cũng thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Thí nghiệm 3

Chất rắn còn lại sau khi nung ở thí nghiệm 2 tác dụng với dung dịch HCl cũng thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Em hãy cho biết bạn em đã lấy chất nào trên bàn để làm thí nghiệm. Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.6

TN1 cho biết chất đem làm thí nghiệm là muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat (K2CO3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3).

TN2 cho biết muối đem làm thí nghiệm là CaCO3 hoặc NaHCO3, là những muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.

TN3 cho biết sản phẩm thu được ở thí nghiệm 2 phải là muối cacbonat, không thể là canxi oxit CaO.

Kết luận: Bạn em đã lấy muối NaHCO3 làm thí nghiệm.

NaHCO3+ HCl → NaCl + H2O + CO2

NaHCOto→ Na2CO+ CO2↑ + H2O

Na2CO+ 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.6 trang 12 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON