YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.7 trang 12 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.7 trang 12 SBT Hóa học 9

Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.7

a) Nồng độ mol của dung dịch HCl:

Chỉ có CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl :

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

- Số mol HCl có trong dung dịch :

nHCl = 2nCO2 = 448/22400 x 2 = 0,O4 mol

- Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng :

CM = 1000 x 0,O4/200 = 0,2 (mol/l)

b) Thành phần của hỗn hợp muối :

Theo phương trình hoá học, số mol CaCO3 có trong hỗn hợp là

nCaCO3 = nCO2 = 0,02 mol

Khối lượng CaCO3 có trong hỗn hợp là :

mCaCO= 0,02 x 100 = 2 gam

Thành phần các chất trong hỗn hợp :

%mCaCO3 = 2x100%/5 = 40%

%mCaSO4 = 100% - 40% = 60%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 12 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON