Sinh Học 9 Chương 6: Ứng Dụng Di Truyền

 • Bài 31: Công nghệ tế bào

  Bài 31: Công nghệ tế bào
  Trong bài học này các em sẽ tìm hiểu về khái niệm và quy trình của công nghệ tế bào. Các em sẽ thấy được ưu, nhược điểm của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm và phướng hướng ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Công nghệ gen

  Bài 32: Công nghệ gen
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm kĩ thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học từ đó các em sẽ biết được ứng dụng của kĩ thuật gen, các lĩnh vực của công nghệ sinh học hiện đại và vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

  5 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

  Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về phương pháp gây đột biến nhân tạo trong chọn giống, từ đó biết được sự cần thiết phải chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến đồng thời giải thích được sự giống và khác nhau trong việc sử dụng các thể đột biến.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

  Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò của 2 trường hợp trên trong chọn giống.Các em sẽ biết được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn.

  5 trắc nghiệm 20 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 35: Ưu thế lai

  Bài 35: Ưu thế lai
  Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm và nguyên nhân của ưu thế lai, từ đó biết được trong thực tế ưu thế lai được ứng dụng như thế nào để phục vụ cho mục đích của con người.

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

  Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về vai trò của việc chọn lọc trong chọn giống và những phương pháp nào đã được con người sử dụng để đáp ứng được nhu cầu trong đời sống sản xuất. Các em sẽ so sánh được ưu và nhược điểm của từng phương pháp chọn lọc.

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

  Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các phương pháp chọn giống vật nuôi, cây trồng và các thành tựu nổi bật trong chọn giống cây trồng, vật nuôi từ đó các em sẽ biết được phương pháp nào được xem là cơ bản và chủ yếu.

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn

  Bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn
  Trong bài này các em sẽ được tìm hiểu về được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn đồng thời củng cố lí thuyết về lai giống.

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

  Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các thành tựu chọn giống vật nuôi cây trồng, biết cách sưu tầm tư liệu, cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề, rèn luyện kĩ năng thu thập và xử lí thông tin từ tranh, ảnh.

  Xem chi tiết

 • Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị

  Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị
  Trong bài học này các em sẽ được củng cố lại kiến thức đã học ở phần Di truyền và biến dị đồng thời sẽ được vận dụng để trả lời các câu hỏi bài tập của phần này.

  20 hỏi đáp

  Xem chi tiết