YOMEDIA
NONE

Bài tập 21.5 trang 28 SBT Hóa học 8

Bài tập 21.5 trang 28 SBT Hóa học 8

Phân đạm ure có công thức hóa học là CO(NH2)2. Hãy xác định:

a) Khối lượng mol phân tử của ure.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm ure.

c) Trong 2 mol phân tử ure có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.5

a) MCO(NH2)2 = 12 + 16 + 2.(14 + 2.1) = 60(g)

b) Thành phần % các nguyên tố trong ure:

\(\% C = \frac{{{M_C}.100\% }}{{{M_{CO{{(N{H_2})}_2}}}}} = \frac{{12.100\% }}{{60}} = 20\% \)

\(\% O = \frac{{{M_O}.100\% }}{{{M_{CO{{(N{H_2})}_2}}}}} = \frac{{16.100\% }}{{60}} = 26,7\% \)

\(\% N = \frac{{{M_N}.100\% }}{{{M_{CO{{(N{H_2})}_2}}}}} = \frac{{14.100\% }}{{60}} = 46,7\% \)

%H = 100 - (%C + %O + %N) = 100 - ( 20 + 26,7 + 46,7) = 6,6%

c) Trong 2 mol phân tử CO(NH2)2 có:

Nguyên tố C: 2x1 = 2 mol nguyên tử C.

Nguyên tố O: 2x1 = 2 mol nguyên tử O.

Nguyên tố N: 2x2 = 4 mol nguyên tử N.

Nguyên tố H: 2x4 = 8 mol nguyên tử H.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 28 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON