YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 222 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trong phản ứng Fe + H2SO4 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 có bao nhiêu nguyên tử Fe bị oxi hóa và bao nhiêu nguyên tử H2SO4 bị khử?

A. 2 và 3

B. 1 và 1

C. 3 và 2

D. 2 và 6

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

\(\begin{array}{l} \mathop {2Fe}\limits^0 + 6{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\overset{t^{0}}{\rightarrow}\mathop {F{e_2}}\limits^{ + 3} {(S{O_4})_3} + 3\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + 6{H_2}O\\ \left. {\begin{array}{*{20}{c}} {1 \times }\\ \;\\ {3 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {2Fe}\limits^0 \to \mathop {2Fe}\limits^{ + 3} + 6e\;\;\;}\\ {\mathop S\limits^{ + 6} + 2e \to \mathop S\limits^{ + 4} } \end{array} \end{array}\)

Trong phản ứng có 2 nguyên tử Fe bị oxi hóa và 3 nguyên tử H2SO4 bị khử

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 222 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON