YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12

Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.10

nFe = 1,12: 56= 0,04 mol

Các phản ứng xảy ra:

K2Cr2O7+ 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (1)

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (2)

Theo pt (2) ta có: nCl2 = 3/2.nFe = 0,03 mol

Theo pt (1) ta có:

\({n_{HCl}} = \frac{{14}}{3}.{n_{C{l_2}}} = \frac{{14}}{3}.0,03 = 0,14mol\)

\( \to {m_{HCl}} = \frac{{0,14.36,5.100}}{{36,5}} = 14g\)

\({V_{HCl}} = \frac{{{m_{HCl}}}}{d} = \frac{{14}}{{1,19}} = 11,76ml\)

nK2Cr2O= nCl2/3 = 0,01 mol

mK2Cr2O7 = 0,01 x 294 = 2,94g

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thúy ngọc

  trong phòng thí nghiệm dùng V hỗn hợp CO và H2 trong đktc để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mon fe3o4 , 0,1 mol fe2o3.tính giá trị của V và số gam sắt thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Khử hoàn toàn 4,8g Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, dẫn toàn bộ khí thu được vào bình đựng nước vôi trong thấy nước vôi trong bị vẩn đục.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng kim loại tạo thàh

  c) Tính khối lượng muối kết tủa trong bình đựng nước vôi trong. Muốn tạo ra muối axit thì khối lượng hidroxit trong bình đựng nước vôi trong phải thỏa mãn yêu cầu gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho 5,6g Fe tác dụng vừa đủ với khí clo, pứ xảy ra hoàn toàn. Tính thể tích Cl2 (đktc) và khối lượng muối tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hòa tan hoàn toàn 15.2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng dd H2SO4 đặc nóng(dư) thu được 6.72 lít khí SO2

  a. tính %khối lượng mỗi chất trong X

  b. hấp thụ toàn bộ khí SO2 thua được ở trên bằng V lít dd NaOH 2M. cô cạn dd sau phản ứng thu được 45.8g chất rắn khan. tính V ?

  c. nếu cho 15.2 gam hỗn hợp X trên vào dd HCL lấy dư thì được bao nhiêu litx khí ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Bài 4.Cho hỗn hợp A gồm Al và FexOy.Thực hiện hoàn toàn PU nhiệt nhôm hỗn hợp A(trong điều kiện không có KK)được 92,35 gam chất rắn B. Hòa tan B trong dd NaOH dư đun nóng được 8,4 l H2 ở đktcvà còn lại chất rắn D không tan.Cho D tan hết trong dd HCl lấy dư thu được 17,92 l H2.Tìm CTHH của FexOy và khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.

  *Mình cần gấp giúp mình với các bạn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Khử hoàn toàn 4,06 gam 1 oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết trong dich dịch HCl dư thì thu được 1,176 lit khí H2.

  a. Xác định oxit kim loại.

  b. Cho 4,06 gam oxit kim loại trên tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được dung dịch X và có khí SO2 bay ra. Xác định CM của muôí trong X.

  *Đây là dạng Phản ứng nhiệt nhôm. Mình nhờ ae giúp đỡ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Cho A là oxit, B là muối, C và D là các kim loại. hãy xác định A,B,C,D và hoàn thành các phản ứng sau.

  a. A+HCl—> 2 muối+H2O

  b. B+NaOH—> 2 muối+H2O

  c. C+muối—>1muối

  d. D +muối—> 2muối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Hòa tan hòa toàn 1.2g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M vào dd HNO3 thì thu được dung dịnh hỗn hợp B và khí NO(duy nhất). Cô cạn dd B thì thu được chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1.6g hỗn hợp 2 oxit của hai kim loại. Mặt khác khi cho 1.2g A tác dung với dd H2SO4 loãng, dư đến khi phản ứng kết thúc thu được 0.224l khí H2.

  a/ Xác định kim loại M. Biế trong hợp chất M có hóa trị II.

  b/Tính khối lượng các muối trong dung dịch hỗn hợp B.

  c/Nếu cho 1.2g A vào dd Ag2SO4 sau phản ứng thu được 3.56g chất rắn D. Tính thành phần % về khối lượng các chất trong D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Đốt cháy16,8g sắt trong 8,96 lít O2 (dktc) . Câu hỏi a) tính khối lượng chất dư . Câu hỏi c tính khối lượng của fe3o4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Hòa tan 12.1g hh 2 kim loại Fe và Zn trong 400ml dd HCl 1.5M thu đươc dd A. sau phản ứng thì cần 100ml dd ba(oh)2 1M để trung hòa dd A và thu được dd B. Tính hàm lượng Fe trong hỗn hợp. tính khối lượng muối thu đươc khi cô cạn dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Để x(g) Fe ngoài không khí, sau 1 thời gian thu đc (x+0,24)g rắn A. hòa tan hoàn toàn A trong 80ml dd HNO3 1M thu đc dd B và giải phóng khí NO(đktc). Để trung hòa vừa hết lượng axit dư trong B cần đúng 100ml dd NaOH 0,1M. Tìm x

  Đáp án : 1,12g( nhưng bài này tui làm ra 4,48, các bạn xem kiểu j)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho hỗn hợp x gồm Ba , Na, CuO, Fe2O3 trình bày phương pháp hóa học tách thu lấy từng kl từ hỗn hợp trên và viết phương trình minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  cho 23,2 gam hỗn hợp A gồm: FeO và CuO hòa tan vào dd axit HCl 1,2M cần 500 ml dd axit. dung dịch thu được là dd . Hòa tan m gam Al vào dd B đến khi kết thúc phản ứng thu dược C chứa 3 muối. cho NAOH dư vào C được kết tủa D. nung D trong kk thu được chất rắn E có m=16g. tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Trộn 100g dd \(Na_2SO_4\) 0,426% với dd \(BaCl_2\) dư. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng thu được chất rắn A và dd B.

  a) Viết ptpư

  b) Tính khối lượng chất rắn A sinh ra

  c) Trộn thêm 0,214g sắt (III) hidroxit vào chất rắn A thu được chất ắn C nung ở nhiệt độ cao thì thu được x gam chất rắn. Viết pt pư và tính x, biết điều kiện thí nghiệm chất rắn A không bị nhiệt phân hủy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF