YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12

Bài tập 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12

Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.8

(1) 2Fe + 3Cl2 (to)→ 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)+ 3H2O

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

(6) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(7) FeCl+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(8) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

(9) Fe + 4HNO→ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(10) FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O

(11) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

(12) FeCl2 + 2AgNO3→ Fe(NO3)+ 2AgCl↓

(13) 2Fe + 6H2SO4 (đ) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O

(14) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

(15) 2Fe(OH)3 (to)→ Fe2O3 + 3H2O

(16) Fe2O3 + 3CO (to)→ 2Fe + 3CO2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON