YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

\(\\ CH_{4}+Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's, \ 1:1 \ } CH_{3}Cl + HCl \\ CH_{3}Cl + NaOH \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } CH_{3}OH + NaCl \\ CH_{3}OH + CuO \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } HCHO + Cu + H_{2}O \\ 2HCHO + O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0, \ xt \ } 2HCOOH \\ 2CH_{4} \xrightarrow[ \ 1500^0C ]{ \ lam \ lanh \ nhanh \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2}\)

\(\\ CH \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH_{2} \\ CH_{2}=CH_{2} + HOC \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 , \ xt \ } CH_{3}-CH_{2}OH \\ CH_{3}-CH_{2}OH + O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ enzim \ } CH_{3}-COOH + H_{2}O\)

hoặc: 

\(CH \equiv CH + H_{2}O \xrightarrow[ \ ]{ \ Hg ^{2+} \ } CH_{3}COOH\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1