ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

Lấy 80 ml dung dịch X đem chia làm hai phần như nhau. Trung hoà phần (1) bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 4,26 g hỗn hợp muối khan. Trung hoà phần (2) bằng dung dịch Ba(OH)rồi cô cạn, thu được 6,8 g hỗn hợp muối khan.

Hãy xác định công thức phân tử và nồng độ mol của từng axit trong dung dịch X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.15

Đặt công thức chung của 2 axit là CnH2n+1COOH

Phần 1 :

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

x mol                 x mol

(14n + 68)x = 4,26 (1)

Phần 2 :

CnH2n+1COOH + Ba(OH)2 → (CnH2n+1COO)2Ba + 2H2O

x mol                  x2 mol

(28n + 227)x2 = 6,08 (2)

Từ (1) và (2) tìm được n = 2,75; x = 0,04.

Axit thứ nhất là C2H5COOH (C3H8O2) có số mol là a mol.

Axit thứ hai là C3H7COOH (C4H8O2) có số mol là b mol

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,04\\
\frac{{2a + 3b}}{{a + b}} = 2,75
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,01\\
b = 0,03
\end{array} \right.\)

Ccủa C2H5COOH là: \(\frac{{0,01}}{{40}}.1000 = 0,25(mol/l)\)

CM của C3H7COOH là: \(\frac{{0,03}}{{40}}.1000 = 0,75(mol/l)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sam sung

  Cho 18 gam axit cacboxylic A tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M . Xác định A và gọi tên của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  a) Đun 12 g axit axetic với lượng dư anco etylic (H2SO).Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12.3g este..Hãy tính % khối lượng đã tham gia phản ứng.

  b) Hợp chất hữu cơ X,Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng được với Na và dung dịch NaOH nhưng không tham gia phản ứng tráng bạc.Y không tác dụng được với NaOH nhưng tác dụng vứi Na và tham gia phản ứng tráng bạc.Xác đinh CTCT của X và Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  ai giải giúp vs :  Hỗn hợp A gồm hai axit hữu cơ no ( mỗi axit chứa không quá 2 nhóm chức ) có khối lượng 16 gam, tương ứng với 0,175 mol.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư, thu được 47,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thu được 22,6 gam muối.
  Tìm công thức cấu tạo và khối lượng mỗi axit trong A

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON