YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.10 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.10 trang 72 SBT Hóa học 11

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết):

1. metan              

2. etilen

3. axetilen            

4. butan

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.10

1. Từ CH4

2CH4 → CH ≡ CH + 3H2  (đk: 1500oC)

CH ≡ CH + H2O → CH3-CHO  (đk:  80oC, HgSO4)

2CH3−CHO + O2 → 2CH3COOH

2. Từ C2H4

C2H4 + HOH (mt: H+) → CH3−CH2−OH

C2H5OH + O2 enzim→ CH3COOH + H2O

3. Từ C2H2

CH ≡ CH + H2O → CH3-CHO  (đk:  80oC, HgSO4)

2CH3−CHO + O2 → 2CH3COOH

4. Từ C4H10:

2CH3−CH2−CH2−CH3 + 5O2 (xt, 180oC, 50atm)→ 4CH3COOH + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.10 trang 72 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF