Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

0,14 (mol) \(\leftarrow\)                  0,14

neste = naxit phản ứng =  = 0,14 mol

Số mol Axit axetic ban đầu là \(\frac{12,0}{60}=0,2(mol)\)

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng:  . 100% = 70%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Đào

  Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (58<Mx<MY<MZ<78, là hợp chất hữu cơ tạp phức, phân tử chỉ chứa C, H và O có các tính chất sau: - X, Y, Z đều tác dụng được với Na - Y, Z tác dụng được với NaHCO3 - X, Y đều có phản ứng tráng bạc Nếu đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp T thì thu được m gam chất CO2, m gần nhất với giá trị: 
  A. 44,4 B. 22,2 C. 11,1 D. 33,3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  cho m gam hỗn hợp axit axetic,axit benzoic, axit adipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối,nếu cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu được b gam muối. biểu thức liên hệ m,a,b là 
  A.m = 11b-10a
  B.9m = 20a-11b
  C.8m = 19a-11b
  D.3m = 22b-19a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức , một axit cacboxylic hai chức ( đều là mạch hở và có cùng số liên kết pi) và hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7gam H2O. Thực hiện este hóa m gam X ( H=100%) thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chưa este. Tính % khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời