ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

0,14 (mol) \(\leftarrow\)                  0,14

neste = naxit phản ứng =  = 0,14 mol

Số mol Axit axetic ban đầu là \(\frac{12,0}{60}=0,2(mol)\)

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng:  . 100% = 70%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1