YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Phương trình hóa học dạng phân tử:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

Phương trình ion rút gọn:

 H+ + OH- → H2O

Câu b:

Khối lượng muối tăng so với khối lượng của axit: 6,60 gam.

Đặt x là số mol axit axetic; y là số mol axit fomic

RCOOH và RCOONa: ta có ∆M = 22,0 (g/mol)

22,0(x+y) = 6,6 và x + y = 0,300 (1)

                           60,0x + 46,0y = 16,60 (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,300\\ \;60,0x{\rm{ }} + {\rm{ }}46,0y{\rm{ }} = {\rm{ }}16,60 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x{\rm{ }} = {\rm{ }}0,200\\ y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,100 \end{array} \right.\)

% HCOOH = 27,7%; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3%; %CH3COONa = 70,7%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 45.1 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.2 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.3 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.4 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.5 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.6 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.7 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.8 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.9 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.10 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.11 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.12 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.13 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.14 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON