ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45.12 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.12 trang 72 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây (nếu phản ứng có xảy ra):

1. CH3COOH + NaHCO3 →

2. CH3COOH + NaHSO4 →

3. CH3COOH + C6H5OH →

4. CH3COOH + C6H5CH2OH →

5. CH3COONa + H2SiO3 →

6. CH3COONa + H2SO4 →

7. CH3COOH + CuO →

8. CH3COOH + Cu →

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.12

1. CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

2. Không có phản ứng

3. Không có phản ứng

4. CH3COOH + C6H5CH2OH ↔ CH3COOCH2C6H5 + H2O

5. Không có phản ứng

6. CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

7. CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O

8. Không có phản ứng

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.12 trang 72 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON