YOMEDIA
NONE

Bài tập 45.8 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.8 trang 72 SBT Hóa học 11

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp ra axit axetic?

A. C2H5OH, CH3, H-COO-CH3

B. C2H2, CH3CHO, CH3-COO-C2H5

C. CH3COONa, H-CHO, CH3(CH2)2CH3

D. C2H5OH, CH3CHO, CH3OH

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.8

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.8 trang 72 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON