YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau:

a. 1,2-đicloetan

b. 1,2-đibrometen

c. 1,1,2-tribrometan

d. 1,1-đicloetan

e. Buta-1,3- đien

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a: 1,2-đicloetan

\(\\ CH \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 \ ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH_{2} \\ CH_{2} = CH_{2}+ Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{2}Cl-CH_{2}Cl\)

Câu b: 1,1-đibrometan

\(\\ CH \equiv CH + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{2}=CHCl \\ CH_{2}=CHCl + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{3}-CHCl_{2}\)

Câu c: 1,2-đibrom eten

\(CH \equiv CH + Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CHBr=CHBr\)

Câu d: Buta-1,3-đien

\(\\ 2C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ NH_{4}Cl, \ CuCl \ } CH \equiv C-CH=CH_{2} \\ CH \equiv C-CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2}\)

Câu e: 1,1,2-tribrometan

\(\\ CH \equiv CH + Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CHBr = CHBr \\ CHBr = CHBr + HBr \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{2}Br-CHBr_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON