Bài tập 3 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau:

a. 1,2-đicloetan

b. 1,2-đibrometen

c. 1,1,2-tribrometan

d. 1,1-đicloetan

e. Buta-1,3- đien

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a: 1,2-đicloetan

\(\\ CH \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 \ ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH_{2} \\ CH_{2} = CH_{2}+ Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{2}Cl-CH_{2}Cl\)

Câu b: 1,1-đibrometan

\(\\ CH \equiv CH + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{2}=CHCl \\ CH_{2}=CHCl + HCl \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{3}-CHCl_{2}\)

Câu c: 1,2-đibrom eten

\(CH \equiv CH + Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CHBr=CHBr\)

Câu d: Buta-1,3-đien

\(\\ 2C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ NH_{4}Cl, \ CuCl \ } CH \equiv C-CH=CH_{2} \\ CH \equiv C-CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH-CH=CH_{2}\)

Câu e: 1,1,2-tribrometan

\(\\ CH \equiv CH + Br_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CHBr = CHBr \\ CHBr = CHBr + HBr \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } CH_{2}Br-CHBr_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hạ Lan

  Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A so với H2 là 5,00. Dẫn 20,16 lít A(đktc) đi nhanh qua xt Ni nung nóng thì nó biến thành 10,08 lít hỗn hợp khí B. Dẫn hỗn hợp khí B đi từ từ qua bình đựng dd nước Br2 dư cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì còn lại 7,39 lít hỗn hợp khí C (đktc). Tính thành phần % thể tích từng chất trong mỗi hỗn hợp A,B,C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hỗn hợp X gồm propin (0.15 mol) ; axetilen (0.1 mol) ; etan (0.2 mol) ; H2 (0.6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được m gam kết tủa T và 15,68 lit (dktc) hỗ hợp khí Z. Khí Z phản ứng với tối đa với 8 gam Br2 trong dung dịch. Cho rằng tốc độ phản ứng của các hidrocacbon là như nhau. Xác định giá trị m?

  Làm giúp mình bài này với, có sử dụng định luật bảo toàn liên kết pi nhé! 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, êtylen,  propin thu được 13,44 lít khí CO2 và 10,8 gam nước. Nêua cho m gam X tác dụng vói dung dịch brom dư thíbố mol Br2 tối đa phản ứng là bao nhiêu?

  A 0,3 

  B 0,5

  C 0,4

  D 0,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  mọi người giúp e nhận biết các chất hóa học này: CH4,C2H4,C2H2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời