YOMEDIA

Hỏi đáp về Ankin - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 33 Ankin​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (30 câu):

 • Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở 1200oC rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng nước brom (dư) thì thấy khối lượng này tăng thêm 1,465 gam. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại phản ứng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 0,6 gam kết tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axetilen là phản ứng không hoàn toàn, các phản ứng tiếp sau đó đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí thu được.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa nước brom tăng thêm 7,7 gam.

  a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó.

  b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.

  c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy nêu những nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hãy kể những phản ứng đặc trưng của anken, anla-1,3-đien và ankin.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào quyết định đặc tính hóa học của anken, ankadien, ankin. Vì sao?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankadien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đậm đặc , bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hóa hơi 5,2g A thu được thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g õi cùng đk nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.

  please làm dùm mình với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 6.24. Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khối lượng hỗn hợp A là 18,3 g và thể tích của nó là 11,2 lít. Trộn A với một lượng dư oxi rồi đốt cháy, thu được 11,7 gam H2OH2O và 21,28 lít C02. Các thể tích đo ở đktc.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1:Một hỗn hợp X gồm 2 ankin đồng đẳng C3H4 và (A), được trộn theo tỉ lệ mol 1:1. Biết 0,224 lit hỗn hợp X(đktc) tác dụng vừa đủ với 15ml dd AgNO3 1M trong NH3. Xác định CTPT, CTCT của A.

  Bài 2: Đốt cháy 30ml hh 2 ankin hơn kém nhau 1C trong phân tử tạo thành 110ml CO2. Thể tích các khí đo ở đktc. MA< MB.

  a.Tìm CTPT. A, B và tính % thể tích.

  b.Lấy 3,36 lít hỗn hợp trên(đktc) cho lội qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 7,35 gam kết tủa. Xác định CTCT của B.

  Bài 3: Một hỗn hợp (X) gồm 1 ankan, 1 anken, 1 ankin có thể tích 1,792 lit(đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau.

  + Phần 1: Cho qua dd AgNO3 trong NH3 dư tạo 0,735g kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%.

  + Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm vào 9,2 lit dd Ca(OH)2 0,0125M thấy có 11 gam kết tủa. Xác định CTPT của các hidrocacbon.

  Bài 4: Cho 2,24 lít khí(đktc) gồm CH6, C3H8, C3H6 sục qua bình đựng dd Br2 dư. Phản ứng xong, khối lượng bình tăng 2,1g. Đốt cháy hh khí còn lại, người ta thu được khí CO2 và 3,24g H2O. Viết PTHH. Tính tp% theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

  Bài 6: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A, B với MA- MB = 24. dA/B = 1,8. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí trên thu được 11,2 lít khí CO2 và 8,1g H2O.

  a. Tính V(thể tích đo ở đktc)

  b. Cần phải dùng bao nhiêu gam rượu etylic để điều chế lượng hỗn hợp hidrocacbon ban đầu. Biết B là một hidrocacbon liên hợp.

  Bài 7: Trộn một hỗn hợp gồm 1 hidrocacbon B với H2 có dư ta thu được hh X1 với dX1/H2 = 4,8. Cho X1 qua Ni nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn tạo ra hh X2 với dX2/H2= 8. Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X1, X2 và CTPT của B. Viết CTCT của B.

  Giúp mik với đag cần gấp!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp X gồm CH4 C2H4 và C2H2.Lấy 8.6g X tác dụng hết với dd brom dư thì khối lượng brom phản ứng là 48g. Mặt khác nếu cho 13.44 l(đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 36g kết tủa. Tính phần trăm thể tích các khí có trong X.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dẫn hỗn hợp khí etilen va axetilen vào một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thấy còn 2,24 lít khí thoát ra và xuất hiện 36g kết tủa. Tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. (các thể tích đo ở đktc).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 11.2 lít hỗn hợp C2H2 và H2 cần dùng 11 lít khí oxy. Tính thể tích từng khí (đktc) ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ khối lượng phân tử 22:13.Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol hỗn hợp X thu được 22g CO2, 9g H2O .Tính CTPT của ankin và ankan.

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • M. N giai gium kiet nha

  Tinh the tich axetilen o dktc can dung de san xuat 52g benzen. Biet hiệu suat la 80%.

  Dot chay hoan toan 1,3g hidrocacbon X o the long thu duoc 2,24 lit khi CO2 o dktc. Ctpt cua X la

  M. N giai gium kiet nha. Kiet rat cam mon nhieu. Suy nghi hoai ma k ra

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp khí A chứa C2H2 và H2. Tỉ khối của A so với H2 là 5,00. Dẫn 20,16 lít A(đktc) đi nhanh qua xt Ni nung nóng thì nó biến thành 10,08 lít hỗn hợp khí B. Dẫn hỗn hợp khí B đi từ từ qua bình đựng dd nước Br2 dư cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì còn lại 7,39 lít hỗn hợp khí C (đktc). Tính thành phần % thể tích từng chất trong mỗi hỗn hợp A,B,C.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm propin (0.15 mol) ; axetilen (0.1 mol) ; etan (0.2 mol) ; H2 (0.6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được m gam kết tủa T và 15,68 lit (dktc) hỗ hợp khí Z. Khí Z phản ứng với tối đa với 8 gam Br2 trong dung dịch. Cho rằng tốc độ phản ứng của các hidrocacbon là như nhau. Xác định giá trị m?

  Làm giúp mình bài này với, có sử dụng định luật bảo toàn liên kết pi nhé! 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metan, êtylen,  propin thu được 13,44 lít khí CO2 và 10,8 gam nước. Nêua cho m gam X tác dụng vói dung dịch brom dư thíbố mol Br2 tối đa phản ứng là bao nhiêu?

  A 0,3 

  B 0,5

  C 0,4

  D 0,6

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • mọi người giúp e nhận biết các chất hóa học này: CH4,C2H4,C2H2

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • X,Y là 2 hidrocacbon có cùng CTPT là C5H8. X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren, Y có mạch nhánh và tạo kết tủa khi pư với AgNO3/NH3. Tìm CTCT của X và Y rồi viết pư xảy ra?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Dẫn 6,72 lít (đkc) hỗn hợp metan, etilen, axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy sinh ra m gam kết tủa vàng và còn 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí X, hấp thụ X vào dung dịch Brom dư thấy dung dịch bị nhạt màu và bay ra 1,12 lít(đkc) khí Y.

  a/ Viết các PTPƯ xảy ra, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

    b/ Tính khối lượng kết tủa vàng thu được

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch Br2 0,15 M.

  1) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi chất trong A.

  2) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • dẫn 5,04 lít khí gồm CH4, C2H2, C2H4, qua bình đựng dd Br lấy dư thấy khối lượng của bình tăng lên 4,1g. Khí tháot ra khỏi bình đốt cháy hoàn toàn thu được 1,68 lít O2. Tính % về thể tích mỗi hiđrocacbon ở hỗn hợp ban đầu . các khí đo ở đktc

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • dẫn 2,016lít hỗn hợp khí A gốm C2H2, C2H4, CH4 LẦN LƯỢT qua mot bình đưng dd AGNO3 trong NH3 rồi qua binh 2 chứa dd BR2 dư trong CCl4. ở binh 1 có 306g kết tủa, khối luong binh 2 tăng thêm 0,84g.viết ptpư, tinh thể tích các khikhí trong hh

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X chứa 4 hydrocacbon đều ở thể khí có số nguyên tử cacbon lập thành cấp số cộng và có cùng số nguyên tử hydro. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với He bằng 9,5. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là a mol; đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam. Khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hydrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Các khí đều đo ở đktc. Giá trị của a là.
  A.0,12
  B.0,13
  C.0,14
  D.0,15

  Có người giải:

  T chỉ gồm các ankan, nT = 0,08, nH2O = 0,24 → H = 6. Công thức trung bình của T là C2H6 → mT = 2,4 → mF = 6,08 mà M = 38 → nF = 0,16
  nE : nF = MF : ME → ME = 20,27 → CH4, C2H4, C3H4, C4H4
  và nH2 = nE – nF = 0,14 → nX = 0,16
  Trong X: nH = 4nX = 0,64 mol → nC = (mX – mH)/12 = 0,43 mol
  Trong T: nH = 0,48 và nC = 0,16
  → Phần phản ứng với Br2 có:
  nC = 0,43 – 0,16 = 0,27 và nH = nH(X) + 2nH2 – nH(T) = 0,44
  Số mol phần này = nF – nT = 0,08 → C = 0,27/0,08 = 3,375 và H = 0,44/0,08 = 5,5
  → 1 mol phần này pư với 3,375.2 + 2 – 5,5 = 3,25 mol Br  ***********************************
  → 0,08 mol cần 0,26 mol Br hay 0,13 mol Br2
  Đáp án B.

  NHƯNG E KHÔNG HIỂU DÒNG ***************************** ĐÓ Ạ, AI BIẾT GIẢI THÍCH CHO E VỚI E CẢM ƠN NHIỀU

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm 1 ankan,1 anken, 1ankin( đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua dung dịch AgNO3/NH3 thì thấy có 3,4 AgNO3 đã tham gia phản ứng.Cũng lượng hỗn hợp khí A trên làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch Br2 0,15M

  Đề nghị tách phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA