ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 33.6 trang 51 SBT Hóa học 11

Bài tập 33.6 trang 51 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A, thu được 12,6 g H2O. Mặt khác, nếu dẫn 11,2 lít A (đktc) qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất phản ứng tối đa là 100 g.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.6

 
 

Giả sử trong 11 gam hỗn hợp A có x mol CH4, y mol C2H2 và z mol C3H6:

16x + 26y + 42z = 11 (1)

Khi đốt cháy 11 g A :

CH4       +       2O      →       CO      +       2H2O

x mol                                                          2x mol

2C2H2       +       5O2       →       4CO2       +      2H2O

y mol                                                              y mol

2C3H      +       9O2       →       6CO2       +       6H2O

z mol                                                               3z mol

Số mol H2O:

2x + y + 3z = 0,7 (mol) (2)

Số mol A được dẫn qua nước brom là 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

Số mol Br2 đã dự phản ứng là 100 : 160 = 0,625 mol

Nếu dẫn 11 g A đi qua nước brom :

CH4 không phản ứng

x mol

C2H      +       2Br2       →       C2H2Br4

y mol                                      2y mol

C3H6       +       Br      →       C3H6Br2

z mol                                       z mol

Như vậy: (x + y + z) mol A tác dụng với (2y + z) mol Br2, 0,500 mol A tác dụng với 0,625 mol Br2

 \(\frac{{x+y+z}}{{0,5}} =  \frac{{2y+z}}{{0,625}}\) → 5x + z = 3y

Giải hệ phương trình, tìm được x = 0,1; y = 0,2; z = 0,1

Thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A:

  Theo khối lượng

Theo thể tích

CH4 \(\frac{{0,1.16}}{{11}}.100\%  = 14,5\% \) \(\frac{{0,1}}{{0,4}}.100\%  = 25\% \)
C2H2 \(\frac{{0,2.26}}{{11}}.100\%  = 47,3\% \) \(\frac{{0,2}}{{0,4}}.100\%  = 50\% \)
C3H6 \(\frac{{0,1.42}}{{11}}.100\%  = 38,2\% \) \(\frac{{0,1}}{{0,4}}.100\%  = 25\% \)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.6 trang 51 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1