Hoá Học 11 Chương 6: Hiđrocacbon Không No

 • Bài 29: Anken

  Bài 29: Anken
  Nội dung bài học Anken tìm hiểu về đồng đẳng, đồng phân, danh pháp anken; Tính chất vật lí, hóa học của anken như phản ứng cộng (cộng hidro, cộng halogen, cộng HX, ...), hiểu về quy tắc Maccopnhicop, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa hoàn toàn và không hoàn toàn; điều chế và ứng dụng anken.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 30 Ankađien

  Bài 30 Ankađien
  Nội dung bài học Ankađien tìm hiểu về Khái niệm, định nghĩa, công thức chung, phân loại, đặc điểm cấu tạo, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankađien. Phương pháp điều chế và ứng dụng của buta-1,3-đien và isopren. Tính chất hoá học của buta-1,3-đien và isopren: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

  Bài 31: Luyện tập Anken và ankađien
  Nội dung bài Luyện tập Anken và ankađien củng cố kiến thức về tính chất hóa học của anken, ankadien. Biết cách phân biệt ankan, anken, ankadien.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Ankin

  Bài 32: Ankin
  Nội dung bài học Ankin tìm hiểu khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp & CTPT của ankin; Phương pháp điều chế, ứng dụng của axetilen. Sự giống và khác về tính chất hoá học giữa ankin và anken.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Luyện tập Ankin

  Bài 33: Luyện tập Ankin
  Nội dung bài Luyện tập Ankin củng cố kiến thức về tính chất hóa học của ankin. Phân biệt ankan, anken, ankin bằng phương pháp hóa học.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

  Bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
  Nội dung Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen nhằm mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể là: Điều chế và thử tính chất của etilen : Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom. Điều chế và thử tính chất của axetilen : Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.

  Xem chi tiết