YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 147 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 147 sách GK Hóa lớp 11

Dẫn 6,72 lit hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen đi qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lit hỗn hợp khí X trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc.

a. Viết các phương trình hoá học giải thích các thí nghiệm trên.

b. Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

\(\\ CH_{2}=CH_{2} + Br_{2} \xrightarrow[\ ]{\ \ \ \ } CH_{2}Br-CH_{2}Br \\ \\ CH \equiv CH + Br_{2} \xrightarrow[\ ]{\ \ \ \ } CHBr_{2}-CH_{2}Br \\ \\ CH \equiv CH + 2AgNO_{3} + 2 NH_{3} \xrightarrow[\ ]{\ \ \ \ } AgC \equiv CAg \downarrow \ _{vang} + 2NH_{4}NO_{3}\)

Câu b: 

1,68 lit khí không bị dung dịch Br2 hấp thụ là propan

\(\\ \Rightarrow \frac{1,68}{22,4} = 0,075 \ (mol) \\ \\ n_{Ag_{2}C} = \frac{24,24}{240} = 0,101 \ (mol) \Rightarrow n_{C_{2}H_{2}} = 0,101 \ (mol) \\ \\n_{X} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol) \Rightarrow 0,3 - (0,75 + 0,101) = 0,124 \ (mol) \\ \\ \Rightarrow \% V_{C_{3}H_{8}} = \%n_{C_{3}H_{8}} = \frac{0,075}{0,3}.100 \ \% = 25 \ \% \\ \\ \% V_{C_{2}H_{4}} = \%n_{C_{2}H_{2}} = \frac{0,101}{0,3}.100 \ \% = 33,7 \ \%\)

\(\\ \Rightarrow \% V_{C_{2}H_{4}} = 100 \% - (25 \% + 33,7 \%) = 41,3 \ \% \\ \\ m_{X} = m_{C_{3}H_{8}} \ + \ m_{C_{2}H_{4}} \ + \ m_{C_{2}H_{2}} \\ \\ = 0,075 .44 \ + \ 0,124.28 \ + \ 0,101.26 = 9,398 \ (gam) \\ \\ \Rightarrow \%m_{C_{3}H_{8}} = \frac{m_{C_{3}H_{8}}}{m_{X}} .100\% = \frac{0,075.44}{9,398}.100 \% =35,2 \ \% \\ \\ \Rightarrow \%m_{C_{2}H_{4}} = \frac{m_{C_{2}H_{4}}}{m_{X}} .100\% = \frac{0,124.28}{9,398}.100\% = 36,9 \ \% \\ \\ \Rightarrow \%m_{C_{2}H_{2}} = 100\% - (35,1 \% \ + \ 36,9\%) = 28,0 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 147 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON