ADMICRO
UREKA

Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa nước brom tăng thêm 7,7 gam.

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó.

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.

c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là CnH2n (x mol), công thức tổng quát của anken thứ hai là CmH2m (y mol)

⇒ Công thức chung của hai anken: CnH2n (a mol).

Số mol hỗn hợp A là 3,36/22,4 = 0,15 mol

Theo đề bài ta có: 0,15.14n− = 7,7

⇒ n = 3 < ntb = 3,67 = 11/3 < m = 4

Công thức phân tử của hai anken là C3H6 và C4H8.

Câu b:

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = a\\
\frac{{nx + my}}{{x + y}} = \overline n 
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,15\\
\frac{{3x + 4y}}{{x + y}} = \frac{{11}}{3}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,05\\
y = 0,1
\end{array} \right.\)

Phần trăm thể tích mỗi anken là:

\(\begin{array}{l}
\% V = \frac{{0,05.100\% }}{{0,15}} = 33,33\% \\
\% V = 100 - 33,33\%  = 66,67\% 
\end{array}\)

Câu c:

Công thức cấu tạo của C3H6: CH3-CH=CH2 : Propen

Công thức cấu tạo của C4H8:

CH3-CH2-CH=CH2: but-1-en

CH2=C(CH3)-CH3: 2-metyl propen

CH3-CH=CH-CH3: but-2-en

But–2-en có đồng phân hình học:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF