ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hỗn hợp A gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa nước brom tăng thêm 7,7 gam.

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đó.

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.

c) Viết công thức cấu tạo của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Câu a:

Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là CnH2n (x mol), công thức tổng quát của anken thứ hai là CmH2m (y mol)

⇒ Công thức chung của hai anken: CnH2n (a mol).

Số mol hỗn hợp A là 3,36/22,4 = 0,15 mol

Theo đề bài ta có: 0,15.14n− = 7,7

⇒ n = 3 < ntb = 3,67 = 11/3 < m = 4

Công thức phân tử của hai anken là C3H6 và C4H8.

Câu b:

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = a\\
\frac{{nx + my}}{{x + y}} = \overline n 
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,15\\
\frac{{3x + 4y}}{{x + y}} = \frac{{11}}{3}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,05\\
y = 0,1
\end{array} \right.\)

Phần trăm thể tích mỗi anken là:

\(\begin{array}{l}
\% V = \frac{{0,05.100\% }}{{0,15}} = 33,33\% \\
\% V = 100 - 33,33\%  = 66,67\% 
\end{array}\)

Câu c:

Công thức cấu tạo của C3H6: CH3-CH=CH2 : Propen

Công thức cấu tạo của C4H8:

CH3-CH2-CH=CH2: but-1-en

CH2=C(CH3)-CH3: 2-metyl propen

CH3-CH=CH-CH3: but-2-en

But–2-en có đồng phân hình học:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 182 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Mai Rừng

  hh khí X gồm Etilen, Vinylaxetilen, Propin và Metan; dX/He=8.5. Đốt cháy hoàn toàn 0.02 mol hhX rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  an nhiên

  Hỗn hợp X gồm propin, but–1–in, vinylaxetilen, pent-1-in. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước amoniac dư thu được (m + 26,75) gam kết tủa. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 88 gam brom. Hiđro hoá m gam hỗn hợp X (xúc tác Ni, đun nóng) thu đ ược hỗn hợp Y. Đốt hết lượng Y nầy thu được 47,08 gam CO2. Phần trăm khối lượng vinyl axetilen trong hỗn hợp X là
  A. 19,84% 
  B. 21,25% 
  C. 20,04% 
  D. 18,08%

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1