YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 30 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 30 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 9

a)

 \({}_{10}^{20}Ne\) : nguyên tố khí hiếm Neon có số hiệu nguyên tử là 10

và  \({}_{18}^{40}Ar\) : nguyên tố khí hiếm Argon có số hiệu nguyên tử là 18             

b)

\({}_{11}^{23}Na\) : nguyên tố kim loại mạnh Natri ở nhóm IA có số hiệu nguyên tử là 11

và  \({}_{19}^{39}K\) : Nguyên tố kim loại mạnh Kali ở nhóm IA có số hiệu nguyên tử là 19                

c)  \({}_{9}^{17}F\) : Nguyên tố phi kim mạnh ở nhóm halogen là Flo có số hiệu nguyên tử là 9

và  \({}_{17}^{35}Cl\) : Nguyên tố phi kim mạnh ở nhóm halogen là Clo có số hiệu nguyên tử là 17

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 30 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON