RANDOM

Bài tập 6.5 trang 15 SBT Hóa học 10

Bài tập 6.5 trang 15 SBT Hóa học 10

Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.5

Nguyên tố s là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.5 trang 15 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thúy ngọc

  Biết nguyên tử Y có tổng số electron trong các phân tử phân lớp p là 10 electron. Viết cấy hình electron của Y và các ion bền tạo ra từ Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  b, vẽ sơ đồ E của M dựa vào bảng trang 42
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Mọi người vào giúp đỡ đi ah

  Câu 53: Cho 10 gam ACO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 2,24 lít khí CO2(đktc). Cấu hình electron của A là ( biết A có số hạt proton bằng số hạt nơtron)

  A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2

  Câu 54: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Vậy muối cacbonat đó là

  A. MgCO3 B. BaCO3 C. CaCO3 D. BeCO3

  Câu 55: Cho 10gam kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là nguyên tố nào sau đây?

  A. Ca B. Be C. Mg D. Ba

  Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim loại A hóa trị II vào dd H2SO4 (l) dư thu được 0,5 gam khí H .Nguyên tử lượng của kim loại A là:

  A. 24(u) B. 23(u) C. 137(u) D. 40(u)

  Câu 57: Cho 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là nguyên tố nào sau đây?

  A. Be B. Ca C. Mg D. Ba

  Câu 58: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc).Vậy kim loại hóa trị II là:

  A. Be B. Ca C. Ba D. Mg

  Câu 59: Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dd AgNO3 dư ta thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên tố X có hai đồng vị 35X(x1%) và 37X(x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là:

  A. 25% & 75% B. 75% & 25% C. 65% & 35% D. 35% & 65%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>