AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm và hai chu kỳ kế tiếp nhau. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 32. Kết luận nào sau đây không đúng đối với X và Y?

  • A. Nguyên tử của X và Y đều có 2e ở lớp ngoài cùng.
  • B. Bán kính nguyên tử và bán kính ion của Y đều lớn hơn X.
  • C. Chúng đều có oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro.
  • D. Chúng đều là kim loại mạnh và đều có hóa trị II.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì ZX + ZY = 32 → X, Y thuộc chu kì 3, 4.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} + {Z_Y} = 32\\
  {Z_Y} - {Z_X} = 8
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} = 12\\
  {Z_Y} = 20
  \end{array} \right.\)

  Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố X, Y là

  12X: [Ne]3s2 → X thuộc chu kì 3, nhóm IIA.

  20Y: [Ar]4s2 → Y thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

  Nguyên tử của X và Y đều có 2e ở lớp ngoài cùng → đều là kim loại mạnh và có hóa trị II → Đáp án A, D đúng.

  Vì X, Y đều thuộc nhóm IIA nên rX < rY và rX2+ < rY2+ → Đáp án B đúng.

  X, Y chỉ có oxit cao nhất là XO và YO mà không có hợp chất khí với hiđro → Đáp án C sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>